Съвместно Действие 2015 – Европа сътрудничи за защита на потребителите

06.06.2018
Сподели тази новина

  

Бюлетин от PROSAFE 

Съвместно Действие 2015 – Европа сътрудничи за защита на потребителите
 
Съвместното Действие за надзор на пазара 2015 проведе заключителната си конференция в Брюксел от 17 до 18 април 2018 г. Тя показа значителните резултати, постигнати от участващите в действието органи по надзор на пазара на Страните-членки.
 
През последните две години европейските органи за безопасност на продуктите си сътрудничат в Съвместно действие 2015 за идентифициране и решаване на проблеми с опасни продукти, открити на пазара на Европейската икономическа зона. Действието беше съфинансирано от Европейския Съюз (ЕС) в рамките на Програмата за действие на Общността в областта на политиката за защита на потребителите (2014-2020 г.)’.
 
По време на Действието, участващите органи проучиха редица пластифицирани играчки, биберони и държачи за биберони, детски площадки, малки електрически домакински уреди (блендери, миксери и тостери) и ръчни циркуляри. Разследванията се основават на подход, основан на риска, което означава, че служителите по надзор на пазара полагат усилия да насочат вниманието към онези продукти, които най-вероятно ще се провалят при изследване и тестване. Този подход гарантира, че органите използват възможно най-добре ограничените ресурси, с които разполагат, но също така означава, че резултатите не могат да бъдат разглеждани като представителни за ситуацията на пазара.
В резултат на Съвместното Действие бяха проверени почти 700 биберони, държачи за биберони, играчки, електрически уреди и електрически инструменти. От тези продукти са взети проби от физически магазини, както и от електронни търговци. Действието доведе до подаването на повече от 100 нотификации в системата за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти (RAPEX) на Европейската комисия. В тази база данни потребителите могат да получат актуална информация за мерките, предприети срещу опасни продукти, открити на пазара. Освен това бяха инспектирани над 1 000 части от оборудване, използвано на детски площадки и повече от 357 детски площадки.
 
Някои от конкретните резултати включват:
 
• Биберони и държачи за биберони
Участниците са тествали близо 200 биберона и държачи за биберони биберони в акредитирана лаборатория. Наред с това инспекторите за надзор на пазара са проверили много повече продукти в магазините като част от процеса на вземане на проби, когато търсят на пръв поглед опасни продукти, които да бъдат изпратени допълнително за лабораторни тестове.
Резултатите от теста показват, че около 20% от тестваните държачи за биберони и 4% от тестваните биберони представляват сериозен риск за потребителите. Вследствие на това Органите за надзор на пазара (ОНП) решиха да ги отстранят от пазара. Около 25% от държачите биберони и 50% от бибероните преминаха тестовете без забележки.
Освен премахването на редица опасни продукти от пазара, тази Дейност също така установи много добра и ползотворна връзка с Комисията по стандартизация, отговаряща за стандартите за биберони и държачи за биберони. Дейността използва опит си в тази работа по стандартизация, която в дългосрочен план ще доведе до подобряване на стандартите и по-безопасни продукти за потребителите.
Като потребител трябва да се оглеждате за държачи за биберони с малки части, които не са достатъчно закрепени или държачи за биберони по-дълги от 220 мм. Също така проверете общия преглед на RAPEX на уебсайта на Европейската комисия за опасни продукти. 
 
• Пластифицирани играчки
 
Тази дейност се фокусира върху рисковете, свързани с химикалите в пластифицираните играчки, които биха могли да бъдат много опасни за децата, ако максималната граница на използваните химикали е превишена. Те включват химикали като фталати, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), бисфенол А и други рискови вещества. Фокусът беше върху продукти като пластмасови кукли, надуваеми пластмасови играчки, пластмасови играчки книги, играчки за баня и играчки за стискане.
 
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications.
                                                                                     D2.8 - Бюлетини
PROSAFE Office, Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium Tel: +32-2-080-996 and 997; E-mail: info@prosafe.org; www.prosafe.org;
 
Участниците взеха проби от 255 играчки, изпратени за химически анализ до акредитирана европейска лаборатория. Приблизително 23% от играчките съдържаха химични вещества в количества, превишаващи пределно допустимите стойности в законодателството. В резултат на това тези играчки бяха отстранени от пазара.
 
• Детски площадки
В тази Дейност участниците провериха 188 оборудвания, монтирани в закрити детски площадки и 828 оборудвания, монтирани на открити детски площадки.
Резултатите показват, че 93% от вътрешното оборудване и 75% от външното оборудване са имали несъответствия. По-голямата част от несъответствията, свързани с вътрешното оборудване, се отнасят до липсата на маркировки, предупреждения и инструкции. Значителна част от несъответствията, свързани с оборудването за открито, са свързани с технически въпроси, в много случаи са резултат от неадекватна поддръжка. Като цяло, 43% от оборудването за закрито и 56% от оборудването за открито са засегнати от технически несъответствия.
Несигурните детски площадки и оборудването за детска площадка причиняват приблизително между 100 000 и 150 000 злополуки всяка година в ЕС. Голяма част от тях се считат за причинени от лоша поддръжка и / или неподходящи повърхности.
Органите съветват собствениците на площадки да се уверят, че те редовно се поддържат и инспектират редовно от оператора на детската площадка. Те също трябва да бъдат проверявани годишно от квалифициран инспектор за всякакви опасни недостатъци.
 
• Ръчни циркулярни триони
Тази Дейност провери ръчни циркулярни триони, предназначени за потребителска или професионална употреба и наемани или продавани на потребителите в магазините за „Направи си сам”. Участниците взеха проби от 100 циркулярни триони от магазини и онлайн търговци на дребно.
 
Общата ситуация беше сравнително добра, като се има предвид, че инспекторите са били фокусирали вземането на проби от продукти, за които е било вероятно да се провалят при тестване. Приблизително половината от продуктите са преминали изследванията. Другата половина (24), която се е провалила, е имала различни административни недостатъци (грешки в декларацията за съответствие, липса на предупреждения за безопасност в ръководството за употреба или непълна маркировка върху триона). Само осем от тестваните проби имаха несъответствия, които представляват сериозен или висок риск за потребителя.
 
Друг резултат от тази Дейност беше разработването на насока, която органите за надзор на пазара биха могли да използват при бъдещи дейности, когато оценяват риска, който представляват липсващите предупреждения и информация, свързана с безопасността. 
Малки електрически домакински уреди (блендери, миксери и тостери)
Участниците взеха проба и тестваха 134 уреди от пазара - приблизително половината от тях от онлайн магазини. Отново целенасоченото вземане на проби се прилагаше с голям успех и по-голямата част от продуктите, от които бе взета проба, са се провалиха при тестовете, извършени от лабораториите. Цифрите са представени по-долу:
• 95% от блендерите
• 87% от миксерите
• 58% от тостерите
Около 80% от блендерите и миксерите са имали грешки в маркировката и инструкциите, като в резултат на тези разследвания са изтеглени от пазара общо 40% от 134-те продукта.
В тази Дейност бяха разгледани и тестовете за три проблема за безопасността, които не са разгледани в текущата версия на стандартите: измерване на времето за спиране на режещото острие за блендерите, тестване дали е възможеб достъпът до въртящия се нож в блендера и измерването на повърхностните температури върху нефункционални повърхности на тостери. Опитът беше върнат обратно в комитета по стандартизация за по-нататъшно разглеждане и евентуално усъвършенстване на стандартите.

Внимание!
Горните резултати се базират на проби от продукти от пазарите в участващите страни. Както при всяка рутинна дейност за надзор на пазара, резултатите представляват целевите усилия, които органите предприемат за идентифициране на опасни продукти. Те не дават статистически валидна представа за състоянието на целия пазар.
Тестовете са проведени в акредитирани лаборатории и са фокусирани върху тези изисквания за безопасност, които имат най-голямо въздействие върху безопасността на потребителите.

Допълнителна информация за горепосочените продукти може да бъде намерена на уебсайтовете на националния орган или на уебсайта на RAPEX.

Съвместното Действие също така проучи начини за подобряване на въздействието на дейностите и за първи път разгледа въпроса как по-добре да се решават нови и възникващи въпроси в бъдеще.


Лице за контакт:
Ръководител на проект- Michael Cassar Имейл: info@prosafe.org 
Телефон: +32(2) 8080 996/997


Обща информация
Тази информация е издадена от PROSAFE и 35-те участващи органи в Съвместното Действие за надзор на пазара на продуктите към ДОБП 2015 - JA2015. Участниците бяха от 26 държави, разположени в цяла Европа (Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, , Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция).
Действието се координира от PROSAFE (Форум за безопасност на продуктите на Европа), организация с нестопанска цел, която работи за засилване на сътрудничеството между органите за надзор на пазара и техните служители с цел подобряване на безопасността и съответствието на продуктите и свързаните с тях услуги. Посетете  www.prosafe.org  за да научите повече за Съвместно Десйвтвие 2015 и други Съвместни Действия, координирани от PROSAFE.

Опровержение
Този информационен бюлетин на PROSAFE произтича от Съвместното Действие за надзор на пазара на продуктите към ДОБП - JA2015, което получи финансиране от Европейския съюз в рамките на Програмата за действие на Общността в областта на политиката за защита на потребителите (2014-2020 г.)’.
Съдържанието на този бюлетин представлява само гледната точка на автора и е негова / нейна отговорност; не може да се счита, че отразява възгледите на Европейската комисия и / или Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните или всеки друг орган на Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не поемат никаква отговорност за използването на информацията, която се съдържа.