Съвместна Дейност 2015 – Европа се бори с опасните продукти, за да защити потребителите

28.08.2017
Сподели тази новина

 

 

                                                            Бюлетин от PROSAFE

 

Съвместна Дейност 2015 – Европа се бори с опасните продукти, за да защити потребителите

 

Съвместната Дейност за Надзор на Пазара 2015 (JA2015) току-що беше преполовена и във всички дейности беше постигнат значителен напредък. На разположение са първите тестови резултати и те разкриват, че органите за надзор на пазара продължават да идентифицират най-опасните продукти на пазара. Съвместната Дейност е предприета от 35 органа от 26 европейски страни, финансира се от Европейската Комисия и се координира от PROSAFE.

 

JA2015 организира семинар от 30 до 31 май 2017 в Брюксел, за да инвентаризира работата и постигнатите резултати през своите първи четиринадесет месеца. Следват някои от основните акценти от дейностите:

 

·Биберони и държачи за биберони

През последните няколко месеца, служители от надзора на пазара от участващите страни инспектираха биберони и държачи за биберони в магазини, онлайн магазин, а също и при производители и вносители. В резултат на това, те идентифицирана около 200 продукта, от които проби са взети и са изпратени за тестване заради съмнения за опасни несъответствия. Тестването се извършва в акредитирана тестваща лаборатория. Тестването все още не е приключило, но резултатите досега показват, че целенасоченото вземане на проби работи много ефективно и инспекторите действително са успели да идентифицират най-рисковите продукти.  

Като потребители, вие можете да се оглеждате за опасни биберони и държачи за биберони, като проверявате прегледа на RAPEX, който може да се намери на уебсайта за опасни продукти на Европейската Комисия.

 

·Пластифицирани играчки

Тази дейност разглежда химикалите в пластифицираните играчки. Това включва фталати, късоверижни хлорирани парафини (SCCP), полициклични ароматни въглеводороди (PAH), бисфенол А (ВРА) и други важни вещества, които могат да представляват сериозен риск за децата, ако бъдат открити в играчките. Седемнадесетте участващи страни са взели проби от 255 играчки, които са били изпратени за тестване, предимно пластмасови кукли, надуваеми пластмасови играчки, играчки за вана и играчки за стискане.

Тестването е установило редица играчки, съдържащи фталати, бисфенол А или късоверижни хлорирани парафини в концентрации надвишаващи границите, заложени в законодателството. През идните месеци, органите на Страните-членки ще предприемат действие, за да гарантират, че несъответстващите мостри са премахнати от пазара и че икономическите оператори предприемат необходимите дейности, за да гарантират, че подобни мостри не се продават никъде в рамките на Европейския Пазар.

 

·Площадки за игра

Повече от 1.000 бройки оборудване за площадки за игра ще бъдат инспектирани в участващите страни на открити и закрити площадки за игра. Акцентът е върху оборудване, което вече е било монтирано и се използва. 

Първата задача на дейността беше да се изготви наръчник за служителите от надзора на пазара, извършващи инспекции на място, да се оборудват всички участници със съответните комплекти с инструменти, а също и да се обучи една малка група инспектори, които след това могат да обучат своите колеги у дома. Всички тези дейности имат за цел да канализират процеса на инспектиране и да хармонизират подхода на органите спрямо дефектно оборудване в участващите страни. Участниците са проверили 172 броя оборудване, монтирано на 84 открити площадки за игра. Около половината от тях са имали най-малко едно несъответствие в сравнение с изискванията за безопасност.

Собственици на площадки за игра биват съветвани да се уверят, че зоните за отдих са надлежно поддържани и че биват инспектирани поне веднъж годишно, за да се направи проверка за наличие на опасни недостатъци.

·Ръчни електрически циркуляри

Тази дейност се фокусира върху ръчните електрически циркуляри, използвани от потребители. Тя включва триони, предназначени за професионална употреба, които често се дават под наем на потребители в магазини от тип „направи си сам”.  

Персоналът от участващите страни вече извършва проверки на магазини и инспектира уебсайтове на онлайн търговци на дребно. По време на тази дейност, те са идентифицирали 100 циркуляра, които са били взети за по-нататъшни разследвания и тестване в акредитирана лаборатория, за да се провери дали имат опасни несъответствия. Тези тествания включват преглед на задължителните предупреждения и указания върху инструмента или в ръководството за потребителя.

Освен търсене на опасни продукти, тази дейност също така проверява дали стандартите за безопасност работят както е предвидено или трябва да се предложи подобрение на комитета по стандартизация.

 

·Малки домакински електроуреди (блендери, миксери и тостери)

Участниците са идентифицирали 135 уреда от пазара, за които имат съмнения, че са опасни. Около половината от тях са от онлайн магазини. Те са били изпратени за тестване в акредитирана лаборатория и органите са получили техническа документация от производителите, за да я проверят. Тестването се извършва понастоящем (и дори е било завършено за тостерите), но резултатите все още не са на разположение.

 

Внимание!

Гореизложените резултати се основават на мостри от продукти от пазарите в участващите страни. Както при всяка рутинна дейност за надзор на пазара, резултатите представят целевите усилия, които органите полагат, за да идентифицират опасни продукти. Те не дават статистически обоснована картина на ситуацията в рамките на целия пазар.

Тестванията са били извършени от акредитирани лаборатории и са били насочени единствено върху тези изисквания за безопасност, които имат най-голямо въздействие върху безопасността на потребителите.


Тази дейност също така проучва настоящите варианти на европейските стандарти за безопасност с цел извършване на проверка за установяване на потенциални недостатъци, които могат да доведат до съществуването на опасни продукти. Понастоящем, групата разглежда възможността потребителят да постави ръка или пръст в блендер докато остриетата се движат. Това е възможно при домакински блендери, докато блендерите за професионална употреба са снабдени с предпазен прекъсвач, който мигновено спира остриетата, ако потребителят отвори капака на блендера.

 

Дейности за разработване на метод

Съвместната Дейност също така включва редица дейности за разработване на по-нататъшни процедури за надзор на пазара в участващите органи:

 • Дейността за подобряване на въздействието, която проучва методи за увеличаване на въздействието на Съвместните Дейности, така че повече фирми и потребители да научат за резултатите от Дейностите и да действат съобразно с тях.
 • Дейността за нови и възникващи проблеми, която проучва начините за подобряване на способността на органите за надзор на пазара да реагират спрямо проблеми, засягащи безопасността, които „изникват” тогава, когато нов вид продукт изведнъж се превърне в хита на сезона (неотдавнашни примери включват ховърбордове и фиджет спинъри).
 • Дейността за оценка на риска, която проучва методите за оценка на риска и изготвя насоки, които да помогнат на инспекторите по надзор на пазара по един и същи начин да оценят рисковете, свързани с продуктите, които са цел на Съвместната Дейност.
 • Дейността за Непрекъснато Подобрение и Надзор на Пазара (CIMS), която улеснява процеса на системно учене, при който органите могат да се учат един от друг посредством схема за рецензиране.
 • Дейността за електронно учене, която разработва инструменти за електронно учене, които органите за надзор на пазара, бизнеса и други могат да използват, за да научат за проблемите, свързани с безопасността на продуктите. Достъп до тези модули за електронно учене може да се получи чрез www.prosafe.org. Достъпът е безплатен и свободен за всички, но се изисква регистрация. Понастоящем са налични следните материали за електронно учене: 
  • Директивата за обща безопасност на стоките
  • Принципа на Европейския Местен Орган (EHAP)
  • Оценка на риска
  • Безопасност на играчките
  • Връзки и въженца по детските дрехи
  • Детски креватчета

 

Лице за контакт:

Ръководител на проекта Майкъл Касар

Email: info@prosafe.org

Телефон: +32 (2) 8080 996

Предисловие

Тази информация е издадена от PROSAFE и 35-те участващи органи в Съвместна Дейност 2015. Участниците са от 26 страни из цяла Европа (Белгия, България, Кипър, Република Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното Кралство).

Дейността се координира от PROSAFE (Европейския Форум за Безопасност на Продуктите), организация с идеална цел, която обединява служители от сферата на надзор на пазара от цяла Европа и целия свят. Посетете уебсайта www.prosafe.org , за да откриете повече информация относно Съвместна Дейност 2015 и други Съвместни Дейности, координирани от PROSAFE.

 

Отказ от права

Този бюлетин на PROSAFE произтича от Съвместната Дейност за Надзор на Пазара относно продукти в обхвата на Директивата за Обща Безопасност на Стоките – JA 2015, която получава финансиране от Европейския Съюз в рамките на „Програмата за действие на Общността в сферата на Политиката спрямо Потребителите (2014-2020)’.

Съдържанието на този бюлетин представя единствено възгледите на автора и е негова собствена отговорност; не може да се счита, че той отразява възгледите на Европейската Комисия и/или Потребителите, Изпълнителната агенция за здраве, земеделие и храни и който и да е орган в Европейския Съюз. Европейската Комисия и Агенцията не поемат никаква отговорност за каквото и да е използване на информацията, която се съдържа в него.