MSTyr15 подобри доверието в енергийните етикети и безопасността на гумите

06.07.2018
Сподели тази новина

             

 

2ро ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

MSTyr15 подобри доверието в енергийните етикети и безопасността на гумите

През последните 28 месеца 14 органа за надзор на пазара на ЕС и Турция са си сътрудничили и успешно са изпълнили Действието по надзор на пазара за гуми 2015 (MSTyr15), координирано от PROSAFE. Целта на този проект H2020 е да подобри функционирането на единния европейски пазар, като гарантира, че регулаторните мерки за гумите се прилагат ефективно.

MSTyr15 се финансира от Европейския Съюз и е действал от март 2016 до края на юни 2018. Проектът включва следните държави: Белгия, България, Хърватия, Естония, Финландия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Испания, Швеция и Турция.

Общо 12.241 етикета на гуми С1 за пътнически автомобили бяха проверени от участващите Органи по надзор на пазара (ОНП), за да се види дали те отговарят на регулаторните стандарти на ЕС. Въз основа на анализ на пазара на ЕС бяха извършени проверки на етикетите на гуми, както за нормални, така и за екстремни климатични условия. Общо 2.888 (23.5%) гуми са били изследвани в уеб магазини, като 627 (21.7%) от тях не са съответствали. Разследването беше също така проведено и в депа за гуми, където 568 (6.1%) от 9.353 проверени гуми се оказаха несъответстващи. Основните несъответствия се състоят в това, че етикетът изобщо не се показва или има грешен формат.

От общо 131 гуми за леки пътнически автомобили бяха взети проби и изпратени за тестване от акредитирана лаборатория за съответствие с Регламент (ЕО) № 1222/20091 на Европейската комисия относно Сцепление при мокра настилка (WG) и Съпротивление при търкаляне (RR). След повторените тестове, пет (5) модела (3.8%) е било установено, че отново не съответстват относно Сцепление при мокра настилка, докато девет (9) модела (6.9%) не са отговаряли на изискванията за Съпротивление при търкаляне. Няма гуми, които да не са отговаряли и на двете условия едновременно.

Освен това 38% (334) от проверените 876 комплекта техническа документация са били непълни или не са били доставени навреме.

В резултат на дейността не е наложило да бъдат изтегляни гуми от пазара. Въпреки това, бяха приети редица договорени действия за принудително изпълнение, включително общо 1.122 писма, изпратени на икономическите оператори, изискващи от тях да предприемат коригиращи действия. За други 240 случая икономическите оператори са предприели доброволни мерки за коригиране на несъответствията. Важно е да се вземе предвид факта, че едно писмо засяга няколко модела гуми в много случаи. Като пример, може да се посочи, че един орган е изпратил 39 писма относно 236 гуми.

Освен това, следва да се отбележи, че поради естеството на процеса по надзор на пазара, както и на този специфичен пазар, действията по прилагането могат да отнемат месеци, за да бъдат изпълнени и да се надхвърли времевата рамка на настоящето Съвместно Действие.

Въвеждайки изменения по отношение на събирането на данни за надзор на пазара, MSTyr15 изгради нов, направен по поръчка софтуер за бази данни. Базата данни спомогна за хармонизирането на мерките за правоприлагане, които трябва да бъдат предприети от Страните-членки, и следователно засилиха доверието в пазара и потребителите. Резултатите ще бъдат директно внедрени в системата ICSMS2 и ще бъдат споделени с всички ОНП в цяла Европа, за да могат да се предприемат незабавни коригиращи действия, като по този начин се спестяват значителни разходи за проверки на европейско равнище.         

Базата данни заедно с приетите насоки за най-добри практики като цяло осигуряват рентабилен и последователен подход към обмена на знания в реално време между ОНП в цяла Европа .

Освен това, за да развие умения, свързани с обхвата на проекта, MSTyr15 създаде обучителни видеоклипове относно инспекцията на етикети на 15 езика и организира два (2) обучителни семинара, за да подготви участниците да използват ново разработения приложен софтуер.

По отношение на разпространението и експлоатацията, MSTyr15 гарантира, че доставчиците на гуми са добре информирани за техните отговорности по отношение на видимостта на етикетите върху гумите. Очаква се публикуването на резултатите от проекта да повиши осведомеността сред потребителите за избора на по-ефикасни и безопасни гуми.

За допълнително съобщаване на резултатите, MSTyr15 беше представен на две големи международни конференции (WSED2018 и EUSEW18). Това отново демонстрира силната и последователна отдаденост на PROSAFE за постигане на най-добро съотношение качество-цена, като гарантира, че средствата на ЕС, предоставени за реализирането на проекти за надзор на пазара, ще се изплатят по отношение на тяхното въздействие както върху пазара, така и върху потребителите.

Отвъд своя основен обхват е важно да се отбележи, че MSTyr15 създаде ценни връзки с други не-участващи ОНП в рамките на Европейското Икономическо Пространство, като същевременно поддържа връзки с редица европейски асоциации, потребителски организации и неправителствени организации в областта на околната среда, като по този начин създава условия за нови синергии за в бъдеще.

_____________________________________________________________

 1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32011R1235

 2  https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/icsms_en

Лице за контакт:

Йоана Злотила, Изпълнителен Директор, ioana@prosafe.org and info@prosafe.org 

Основна информация

Тази информация се издава от PROSAFE и надзорните органи, представляващи 14 държави на ЕС и Турция на Съвместното Действия  MStyr15.

Действието се координира от PROSAFE (Форум за безопасност на продуктите на Европа), организация с нестопанска цел, която обединява служители по надзор на пазара от цяла Европа и в целия свят. Посетете www.prosafe.org, за да научите повече за MStyr15 и други Съвместни Действия, координирани от PROSAFE. Следвайте PROSAFE и MSTyr15 в Twitter на адрес @PROSAFE_ORG и @MSTyr15 за новини и редовни актуализации за резултатите от проекта.

Опровержение

Това прессъобщение на PROSAFE произтича от Действието MSTyr15, което получава финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския Съюз „Хоризонт 2020” по споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ номер 696124.
Съдържанието на това прессъобщение представлява възгледите на автора и е негова единствена отговорност, по никакъв начин не отразява становището на EИзпълнителната Агенция за Малки и Средни Предприятия (EASME) или на друг орган на Европейския Съюз. EASME не поема отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.