Комисия за защита на потребителите подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.006 – „Специализирани обучения за централната администрация“.

11.07.2018
Сподели тази новина

                                                                      

 

На 06.07.2018 г. Комисия за защита на потребителите подписа Административен договор за безвъзмездна финансова помощ  по проект „Подобряване на регулирането и управлението в областта на обществените потребности чрез придобиване на нови знания и практически опит за повишаване на квалификациите и уменията на служителите в Комисията за защита на потребителите“ по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.006 – „Специализирани обучения за централната администрация“. Общата стойност на проекта е 196 113,31 лв., като размерът на средствата от Европейския социален фонд е 166 696, 31 лв., а националното съфинансиране е 29 417,00 лв.

Общата цел на проекта е да се повишат специализираните знания, квалификация и умения на служителите от специализираната администрация на Комисията за защита на потребителите чрез теоретични и практически обучения в няколко тематични направления, за които е установена най-голяма нужда към момента.

Целеви групи: служителите на ГД „Контрол на пазара“, дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние“ и Регионалните дирекции в градовете София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Пловдив.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Организиране и провеждане на Специализирано обучение № 1 в две тематични направления за служители на ГД „Контрол на пазара“, Дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние“ и Регионалните дирекции в градовете София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Пловдив.

Дейност 2: Организиране и провеждане на Специализирано обучение № 2 в две тематични направления за служители на ГД „Контрол на пазара“ и Дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние“.

Продължителност на проекта: 18 месеца