Действие за надзор на пазара за ГУМИ 2015 (MSTyr15) Бюлетин 3 - март 2018

03.04.2018
Сподели тази новина

                                                

 

 

Действие за надзор на пазара за ГУМИ 2015

(MSTyr15)

Бюлетин 3 - март 2018

 

Стартирало през април 2016 г., Действието за надзор на пазара за Гуми 2015 (MSTyr15) е програма, финансирана от ЕС, насочена към гуми за леки пътнически автомобили от клас C1 за нормални и екстремни метеорологични условия. Тя се координира от PROSAFE. Основната цел е да се подпомогне постигането на предвидените ползи от етикетирането на гумите за икономическото и екологичното въздействие по отношение на повишаването на горивната ефективност и пътната безопасност чрез увеличаване на нормите за спазване на регулаторните изисквания: Регламент (ЕО) № 1222/2009, Регламент (ЕС) № 228/2011 и Регламент (ЕС) № 1235/2011.

В тази връзка през последните 24 месеца инспекторите на петнадесет органа за надзор на пазара от ЕС и Турция провериха 11 899 етикети за гуми, прегледаха 761 технически документации и извършиха лабораторни тестове за устойчивост на дъжд и търкаляне на 134 различни типа гуми. В повече от 500 случая, етикетът не отговаряше на изискванията, не беше видим или не беше налице, докато първият анализ показва, че повече от 85% от тестваните в лабораторията гуми отговарят на изискванията за сцепление при мокра повърхност и устойчивост при търкаляне.

По-силно прилагане на законодателството на ЕС

Друга цел на MSTyr15 е да се подобри хармонизацията на мерките за принудително изпълнение, предприети от участващите органи, и следователно да се увеличи доверието в пазара, да се осигурят по-безопасни условия на пътя и да се подобри доверието на потребителите. В тази връзка Страните-членки също така установяват насоки за добри практики, общи процедури за обмен на информация, обучения за инспекторите и национални семинари.

Освен това събирането на данни е синхронизирано с персонализирана база данни, за да се предостави незабавно информация до всички участващи държави и да се избегне двойно вземане на проби.

Постигането на тези цели ще бъде допълнително подкрепено чрез две действия:

  • Едното е чрез изграждане на капацитет на ОНП; повишаване на техния опит и чрез разработване и приемане на общи най-добри практики и протоколи от ОНП; и
  • Другото, чрез комуникация и ангажиране с ключови заинтересовани страни; по-специално производителите и доставчиците на гуми, както и потребителите и екологичните НПО.  

 

Енергийна ефективност - пестене на гориво. Подобряване на сцеплението с влажна повърхност - по-безопасни автомобили

Потреблението на енергия в транспортния сектор бързо намалява през последните две десетилетия. По-ефективното наблюдение на пазара води до по-високи нива на съответствие, които гарантират повишена ефективност на горивата. Следователно действието MSTyr15 възнамерява да допринесе по-нататък за тази инерция и да помогне на Европейския Съюз да постигне целите си за намаляване на емисиите до 2021 г. Чрез подобряване на степента на съответствие MSTyr15 се очаква да осигури годишни икономии от 105 GWh.

И още повече ... проектът проверява дали етикетът предоставя и надеждна информация за купувачите, за да изберат най-безопасните гуми.

Mеждународна видимост       

Надзора на пазара за гуми 2015 (MSTyr15) бе избрано за представяне върху плакат на Световните дни на устойчивата енергия 2018 (WSED2018). Събитието се проведе от 27 февруари до 3 март 2018 г. в Уелс, Австрия. Николас Олие, изпълнителен директор на PROSAFE, беше там, за да представи проекта. 

Такова събитие бе отлична възможност за показване на MSTyr15 и неговите положителни въздействия в областта на енергийната ефективност пред международна аудитория. По този повод екипът на PROSAFE работи върху комуникационен пакет, включващ флаер, голям плакат и материали за социални медии / снимки, достъпни тук

Следващи стъпки

Страните-членки на Съвместно действие MSTyr15 вече финализират оценката на резултатите от тестовете и инспекциите на гуми. Те се договарят заедно как да координират действията по прилагане, които предприемат в случаи на нарушение.

Освен това имаме удоволствието да съобщим, че PROSAFE направи общо приложение за съвместни действия MSTyr15 и EEPLIANT2, за да организира семинар на следващата седмица на ЕС за устойчива енергия (EUSEW2018). Приложението е успешно и PROSAFE като ръководител ще организира заедно с ECOS конференция за политиката за надзор на пазара и целите на ЕС за енергийна ефективност между 5 и 7 юни 2018 г. Повече подробности ще последват. 

Контакт и актуализиране

Лице за контакт: Николас Олие, Изпълнителен Директор, nico.olie@prosafe.org и info@prosafe.org. Повече информация за MSTyr15 може да намерите на www.mstyr15.eu и в Twitter @MSTyr15.

Внимание!

Горните резултати се базират на проби от продукти от пазарите в участващите страни. Както при всяка рутинна дейност за надзор на пазара, резултатите представляват целенасочените усилия, които органите предприемат да идентифицират опасни и несъответстващи на изискванията продукти. Те не дават статистически валидна представа за състоянието на целия пазар. Проведени са тестове в акредитирани лаборатории и са фокусирани върху тези изисквания, които имат най-голямо въздействие върху енергийната ефективност и безопасността на потребителите.

Опровержение
Това заявление възниква от действие MSTyr15, което получава финансиране от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020, съгласно Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ номер 696124. Съдържанието на този документ представлява възгледите на авторите и е тяхна единствена отговорност; по никакъв начин не може да се отрази становището на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) или на друг орган на Европейския Съюз. EASME не поема отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.