Действие за надзор на пазара за гуми 2015 (MSTyr15) Бюлетин № 1 май 2017

30.05.2017
Сподели тази новина

                                             

Действие за надзор на пазара за гуми 2015 (MSTyr15)
Бюлетин № 1 май 2017

Действието за надзор на пазара за гуми 2015 (MSTyr15) се фокусира върху една продуктова група – гуми за леки автомобили, които имат огромен пазар в Европейския Съюз (EС).

Проектът продължава до 2018 г., като през този период ще се извършват проверки на етикети за гуми, прегледи на технически документи и лабораторни тествания.

Четиринадесет органа за надзор на пазара (ОНП) от ЕС и Турция участват в проекта под координацията на PROSAFE.

MSTyr15 се финансира от Хоризонт 2020, програмата за научни изследвания и иновации на ЕС, която подкрепя, наред с другото, ефективното прилагане на законодателството на ЕС за ефективността на продуктите.

Първата година по проекта приключи с отлични резултати. Компетентните органи в държавите-членки вече са започнали да избират и изпращат гуми до лаборатория, в която да бъдат тествани за съпротивление при търкаляне и сцепление с влажна повърхност, съгласно Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

Успоредно с това, са извършени над 5 000 проверки на етикетите на гуми и през следващите месеци ще бъдат осъществени още повече. Предвидено е да бъдат проверени общо 15 000 гуми за леки пътнически автомобили от клас C1, които се продават на местата, откъдето потребителите обикновено ги купуват.

Насоки и обучение

Добри практики и указания за обучение за координирано и ефективно пазарно наблюдение на енергийното етикетиране на гуми бяха разработени и споделени с органите, участващи в проекта. Копия от тези документи са достъпни за изтегляне от уеб сайта на MSTyr15.

Основна цел на проекта е изграждането на капацитет за наблюдение на пазара на гумите, поради което е създаден видеоклип на 15 езика за обучение за инспекция на етикети на: български, хърватски, холандски, английски, естонски, финландски, френски, немски, латвийски, полски, румънски, испански, шведски и турски език. Тези видеоклипове са добре приети от членовете на проекта, които ги представят по време на национални мероприятия, вътрешно обучение или работни срещи. Уебсайтът на MSTyr15 съдържа всички различни езикови версии, които могат да бъдат намерени на http://www.mstyr15.eu/index.php/en/mstyr15/training.

Проверки и тестване

Разработено е ИТ приложение, което има функции да съхранява и синхронизира всички записани данни. То може да бъде качено на таблети, за да се подпомогнат ОНП по време на инспекциите на място.

Може да се намери консолидирана версия на http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?qid=1493985219864&uri=CELEX:02009R1222-20120530

Освен това, по проекта е разработена листовка за представяне на MSTyr15 на икономическите оператори, включително и на дистрибеторите. Листовката осигурява полезна информация относно етикетирането на гумите и отговорностите на доставчиците и дистрибуторите на гуми.

Ангажиране на заинтересованите страни

MSTyr15 се стреми да се ангажира с ключови заинтересовани страни, за да увеличи в максимална степен приноса от техния опит и знания и да им даде възможност да разпространяват по-нататък информацията за проекта. Организациите на заинтересованите страни в Консултативния съвет на MSTyr15 включват Европейската асоциация на производителите на гуми и каучук (ETRMA), Асоциацията на вносителите на гуми (ITMA), ANEC (Европейска асоциация за потребителското представителство в стандартизацията) и Европейска федерация за транспорт и околна среда (T&E) за неправителствените организации.

 

ГД ЕНЕРГЕТИКА, Генералната Дирекция на Европейската Комисия, която отговаря за регулирането на етикетирането на гуми, също е ключов участник, с който MSTyr15 поддържа тясна връзка.

Повече информация за MSTyr15 може да бъде намерена на:www.mstyr15.eu и в Twitter -

https://twitter.com/MSTyr15. Уебсайтът на ГД ЕНЕРГЕТИКА е също добър източник на информация относно етикетирането на гуми.

Лице за контакт: Николас Олие, Изпълнителен Директор, nico.olie@prosafe.org и info@prosafe.org

Обща информация
Тази информация се издава от PROSAFE и 14-те органа за надзор на пазара, представляващи 13 Страни-членки на ЕС и Турция. Действието се координира от PROSAFE, организация с нестопанска цел, която обединява служители по надзор на пазара от цяла Европа и от целия свят. Посетете www.prosafe.org, за да научите повече.

Опровержение

Този информационен бюлетин на PROSAFE произтича от проекта Действие MSTyr15, който получава финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" съгласно Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ номер 696124.

Съдържанието на този бюлетин представлява възгледите на авторите и е тяхна отговорност; по никакъв начин не може да отразява  мненията на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) или на друг орган на Европейския съюз. EASME не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.

 


               

2 MSTyr15 бюлетин: http://www.mstyr15.eu/files/MSTYR15-flyer.pdf.  

3 Уебсайт на ГД ЕНЕРГЕТИКА: https://ec.europa.eu/energv/en/topics/energv-efficiencv/energy-efficient-products/tvres.