Действие по Надзор на Пазара за ГУМИ 2015 (MSTyr15) Бюлетин № 4 - април 2018

23.05.2018
Сподели тази новина

                                                

 

 

Действие по Надзор на Пазара за ГУМИ 2015

           (MSTyr15)                

Бюлетин № 4 - април 2018

 

Действието по Надзора на Пазара за Гуми 2015 (MSTyr15) е проект, финансиран от ЕС  и координиран от PROSAFE, който започна през март 2016 г. и приключва на 30 юни 2018 г.

През целия срок на съществуване на проекта петнадесет органа за надзор на пазара (ОНП) от ЕС и Турция извършват инспекции на гуми за леки автомобили, преглеждат техните етикети и техническа документация. След това бяха взети проби от някои продукти и изпратени в акредитирана лаборатория за тестове за устойчивост на сцепление с влажна повърхност (ВП) и устойчивост при търкаляне (УТ). Получените резултати бяха обсъдени от ОНП по време на срещата за проекта, свързан с инспекциите и тестовете, която се проведе на 12 април 2018 г. в Брюксел. Основните констатации са описани по-долу.

Резултати от проверката

Проверките на етикети, извършени в магазините, разкриха че 565 (6.3 %) гуми не са съответствали от общо 8,977 проверени, докато проверките на информацията на етикета на уебсайтовете на доставчиците показаха, че 627 (21,8%) гуми от 2 879 не отговарят на изискванията. Намерените несъответствия включват липса на етикети, етикети, показващи неточни данни или пропускайки ги, както и липсата на информация относно етикета върху сметката.

Проверка на документация

747 икономически оператори (дилъри, вносители, производители и представители) бяха помолени да предоставят техническата документация в рамките на две седмици, което се оказа трудно за тях. Например, в повече от 40% от случаите, необходимото време за предоставяне на съответните документи е между 40 и 60 дни. В 10% от случаите изобщо не е получена документация. Освен това, според наличната информация върху етикетите, ВП е била тествана срещу Регламент 117 на UNECE вместо Регламент 1222/2009 на Европейската Комисия. Освен това не е ясно от етикетите дали тестовете се отнасят до даден модел или серия и кои серии.

Дейности по прилагане

Членовете се споразумяха за общ подход към действията по правоприлагане за продуктите, за които е установено, че не отговарят на изискванията за етикетиране, техническа документация и резултатите от теста. Продуктите ще бъдат преименувани, изтеглени или санкционирани. По този начин резултатите ще бъдат добавени към Информационната и комуникационна система за базата данни по надзор на пазара (ICSMS) на Европейската Комисия и ще бъдат изпратени до всички Страни-членки на ЕС и Турция чрез Групата за административно съдействие за гуми (ADCO).

Основните резултати от Съвместното Действие

Като цяло резултатите са положителни, т.е. в повечето случаи тестваните гуми са били в съответствие с Регламентите, но са установени някои значителни несъответствия относно точността и пълнотата на етикетирането и на техническата документация.

Основните проблеми, които възникнаха, бяха получаване на правилна информация в магазините и в Уеб мрежата, наличността, годността и пълнотата на техническата документация.

От друга страна, поставените класове за повечето от тестваните модели гуми са в съответствие с обявените класове както за Влажна Повърхност (ВП), така и за Устойчивост при Търкаляне (УТ). Само 16 (12%) гуми от общия тестван брой от 131 не отговаряха на изискванията за ВП, а 19 (14,5%) не отговаряха на изискванията за УТ. Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1222/2009 процедурите за тестване бяха повторени за три допълнителни проби, за да се потвърди несъответствието. Предварителните резултати показват, че само 4 вида гуми не отговарят на изискванията за ВП и 9 са несъответстващи на УТ.

Един положителен резултат е повишената осведоменост на потребителите и на някои доставчици и дилъри чрез съдействието, оказвано от Европейската асоциация на производителите на гуми и каучук (ETRMA) и Асоциацията на вносителите на гуми (ITMA) към проекта и комуникационните материали, разпространявани от ОНП. Друг положителен резултат е придобитата компетентност на участващите ОНП, благодарение на обученията и националните семинари, организирани в рамките на Съвместното Действие.

Дейности за комуникация и разпространение

За да се увеличи максимално въздействието от тези дейности, бяха организирани национални мероприятия, насочени към производители, доставчици, дилъри, професионални асоциации, потребители и партньорски организации в следните участващи страни: България, Финландия, Ирландия, Люксембург, Испания, Швеция и Турция. MSTyr15 ще бъде популяризиран и на Седмицата на ЕС за устойчива енергия (EUSEW), Конференцията за политиката, организирана от PROSAFE в сътрудничество с ECOS на 5 юни 2018 г. в Брюксел.

Следващи стъпки

Тъй като проектът ще приключи на 30 юни 2018 г., финалната му конференция е планирана заедно с окончателните срещи на Консултативния съвет и Управителния екип за 30 май 2018 г. и ще се проведе в офисите на PROSAFE в Брюксел. Следващите стъпки също така включват продължаване на дейностите по прилагане и публикуване на окончателния доклад.

Контакт и актуализация

Лице за контакт: Николас Олие, Изпълнителен Директор, nico.olie@prosafe.org и info@prosafe.org. Повече информация за MSTyr15 е на разположение на www.mstyr15.eu или в Twitter @MSTyr15.

Внимание!

Горните резултати се базират на взети проби от продукти от пазарите в участващите страни. Както при всяка рутинна дейност за надзор на пазара, резултатите представляват целенасочените усилия, които органите предприемат да идентифицират опасни и несъответстващи на изискванията продукти. Те не дават статистически валидна представа за състоянието на целия пазар. Проведени са тестове в акредитирани лаборатории и са фокусирани върху тези изисквания, които имат най-голямо въздействие върху енергийната ефективност и безопасността на потребителите.

Опровержение

Този информационен бюлетин на PROSAFE произтича от действие MSTyr15, което получава финансиране от Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Horizon2020, съгласно Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ номер 696124. Съдържанието на този документ представлява възгледите на авторите и е тяхна единствена отговорност; по никакъв начин не може да отразява становището на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) или на друг орган на Европейския Съюз. EASME не поема отговорност за каквото и да е използване на информацията, която се съдържа тук.