Действие по надзор на пазара за ГУМИ 2015 (MSTyr15) Бюлетин № 2 - август 2017

18.09.2017
Сподели тази новина

 Действие по надзор на пазара за ГУМИ 2015
(MSTyr15)
Бюлетин № 2 - август 2017

MSTyrl 5 е проект, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Horizon2020, с акцент върху етикетирането на гуми за леки автомобили.

Петнадесет органа за надзор на пазара (ОНП) от ЕС и Турция работят съвместно под ръководството на PROSAFE, за да гарантират, че регулаторните мерки за този продукт се прилагат ефективно.
Дейностите по изпитване и инспекциите за надзор на пазара 
Напредват според плана.

Дейност по тестването
Първите резултати от лабораторните тестове за гуми, препоръчани за условия на сняг и лед, вече са на разположение на ОНП, които решават как да действат в случаите, когато е установено несъответствие.
Тези гуми са тествани за съпротивление при търкаляне и сцепление с влажна повърхност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1222/2009, изменен с Регламент (ЕС) № 1235/20112.
Освен това, в лабораторията бяха изпратени допълнителни проби от нормални гуми 3 и първите резултати от теста бяха изпратени на участниците.

Проверки на техническата документация и тестването

 

ОНП са започнали да инспектират техническата документация за гуми, която доставчиците трябва да предоставят на органите при поискване. Те анализират дали тази документация е пълна и в съответствие с регламента.
Повече от половината от предвидените общо 15 000 гуми за леки пътнически автомобили от клас C1 са били инспектирани досега. Две ключови променливи, които определят броя на проверките, които всяка участваща Страна-членка може да извърши, са размерът и специфичните условия на националните пазари. Вследствие на това някои различия могат да възникнат сред ОНП, но като цяло ще бъдат постигнати целите на проекта.
 
1 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 661/2009, глава I, член 3, ОВ L200 / 8 от 31.07.2009 г, т.12: "гума за сняг" означава гума, чиято шарката на протектора, съединението или структурата на протектора, е предназначена основно да постигне по-добри резултати в снежните условия от нормалната гума по отношение на способността й да инициира или поддържа движение на превозното средство. " Изтеглено от http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=QJ:L:2009:200:0001:0024:en:PDF
2 Консолидирана версия може да бъде намерена на адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?qid=1493985219864&uri=CELEX:02009R1222-20120530
3 Тук се отнася за гумите за летния сезон.
PRQSAFE офис, Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040
Брюксел, Белгия тел: +32-2-080-996 и 997; 
E-mail: info@prosafe.org; www.prosafe.org;
 
                                                  
 
 
Други новини
Това действие за надзор на пазара за гуми 2015 приветства нов член на екипа си. Органът за устойчива енергетика на Ирландия (SEAI) официално се присъедини към Консорциума MSTyr15, като направи добър старт като инспектира 1080 гуми в 60 търговци на дребно през май.
Програмният мениджър в SEAI, отговарящ за MSTyr15, заяви: "Радваме се да участваме в този проект, тъй като възнамерявахме да извършим независими проверки по отношение на етикетирането - много по-добре е да участваме в съвместно упражнение за надзор на пазара. Нашето участие в MSTyr15 означава, че сме успели да се възползваме от всички съществуващи знания, изградени от партньорството. Също така успяхме да "върнем обратно", като споделихме работните си методи и опит”.
SEAI също така отговаря за надзора на пазара, свързан с енергийното етикетиране и екодизайна, и ще бъде партньор в предстоящия проект "EPLPLANT2" на "Хоризонт 2020", който се управлява от PROSAFE.
Освен това продължителността на действието MSTyr15 е удължена от 24 на 28 месеца.
Повече информация за MSTyr15 можете да намерите на адрес: www.mstyr15.eu или в Twitter - https://twitter.com/MSTyr15.
 
Лице за контакт: Николас Олие, Изпълнителен Директор, nico.olie@prosafe.org и info@prosafe.org
 
Обща информация
Тази информация е издадена от PROSAFE и 15-те органи за надзор на пазара, представляващи 14 Страни-членки на ЕС и Турция. Дейността се координира от PROSAFE, организация с нестопанска цел, която събира служители за надзор на пазара от цяла Европа и по света.
Посетете www.prosafe.org , за да научите повече.
 
Отказ от отговорност
Този информационен бюлетин PROSAFE произтича от проекта Action MSTyr15, който получава финансиране от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" по Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ номер 696124.
Съдържанието на този бюлетин представлява възгледите на авторите и е тяхна отговорност. Не може по никакъв начин да бъде отразено в мненията на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) или на друг орган на Европейския съюз. EASME не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, която съдържа.
 
PROSAFE офис, Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Брюксел, Белгия тел: +32-2-080-996 и 997; E-mail: info@prosafe.org; www.prosafe.org;