Служители от администрацията на КЗП преминаха успешно второто Специализирано обучение, в рамките на проект по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

09.07.2021
Сподели тази новина

                                                                                                                

                                                                                                                            

 

 

 

Комисия за защита на потребителите (КЗП) успешно изпълни Дейност № 1 и Дейност № 2 от проект „Подобряване на регулирането и управлението в областта на обществените потребности чрез придобиване на нови знания и практически опит за повишаване на квалификации и уменията на служителите на Комисията за защита на потребителите“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на двете дейности по проекта бяха обучени служителите на КЗП от Регионалните дирекции в градовете Русе, Варна, Бургас, София, Монтана и Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара“.

Служителите успешно преминаха теоретичната и практическа част на Специализирани обучения по четири тематични направления: Тематично направление № 1 „Прилагане на Закона за потребителския кредит, в т.ч. и практиките в резултат на непрекъснатия процес на дигитализация на финансовите услуги”; Тематично направление № 2 „Добри европейски и национални практики на контролните органи по ЗЗП, свързани с договорите извън търговския обект“; Тематично направление № 3 „Прилагане на Регламент № 2006/2004 и промените с Регламент № 2017/2394“ и Тематично направление № 4 „Законодателна регламентация на търговията с тютюневи и свързаните с тях изделия”.

В резултат на успешно проведеното обучение се повишиха специализираните знания, квалификации и умения на служителите на Комисията за защита на потрребителите, чрез придобиването на нови знания и практически опит. Проведеното обучение ще подобри координацията и ефективността на работата на КЗП в съответствие с обществените потребности, както и ще доведе до по-добра организация и управление на контролната дейност.