Покана за участие в обучение по проект "Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

22.02.2019
Сподели тази новина

                                                      

 

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

Покана за участие в обучение „Изисквания на Закона за защита на потребителите при предлагане на услуги“

 

Уважаеми дами и господа,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в обучение, насочено към подобряване на разбирането на изискванията на Закона за защита на потребителите при предоставяне на услуги към крайни потребители. Обучението се реализира по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”, на Комисията за защита на потребителите.

В  рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

  • Каква информация трябва да бъде предоставяна на потребителите при предлагане на услуги?
  • Какви са изисквания на Закона за защита на потребителите към безопасността на услугите, в т.ч. гаранции и право на рекламации?  
  • Какво представляват нелоялните търговски практики в сферата на услугите?
  • Кои са спецификите при упражняване на туроператорска, турагентска, хотелиерска и ресторантьорска дейност, в контекста на защита на потребителите и промените в Закона за туризма от 2018 г.?

Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане. Те са подготвили редица казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката.

 

Обучението е еднодневно и безплатно за участниците, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  

Всяка фирма може да регистрира до трима участника за една от следните дати:

гр. София:

12 и 19 март 2019 г.

гр. Пловдив:

25 март 2019 г.

гр. Бургас:

1 април 2019 г.

гр. Варна:

2 април 2019 г.

гр. Вършец:

9 април 2019 г.

гр. Велико Търново:

10 април 2019 г.

 

Броят на участниците в обучение за всяка от посочените дати е  ограничен. Участниците ще бъдат регистрирани по реда на получаване на заявките!

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, осигурени са

кафе-паузи и обяд.

 

Попълнените регистрационни формуляри могат да се подадат до 28.02.2019 г.

по факс: 02 944 51 18 или ел. поща: projects@dicon-bg.com

 

Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с организатора на обученията Дикон Груп ЕООД:

тел.: 02 944 51 09 или ел. поща: projects@dicon-bg.com.

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР  - може да изтеглите от тук

за обучение „Изисквания на Закона за защита на потребителите при предлагане на услуги“

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ - може да изтеглите от тук

„Изисквания на Закона за защита на потребителите при предлагане на услуги“

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по  проект BG16RFOP002-2.005-0001-C02  „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дикон Груп ЕООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

www.eufunds.bg