Регистрация

Все още нямам потребителски профил:
Регистрирайте се, за да можете да използвате нашите електронни услуги в цялата им функционалност.

При задаването на адрес на ел. поща (потребителско име) и парола се създава Ваш личен потребителски профил.

Не е необходимо да въвеждате потребителските си данни отново по време на следващото посещение в нашия сайт. Като регистриран потребител ще имате възможност за:
  • По-бързо подаване на жалби, сигнали и заявления към Комисията.
  • Преглед на пълния списък от жалби, сигнали и заявления, подадени по електронен път през профила Ви.
  • Проследяване на статуса на електронно изпратени през профила Ви жалби, сигнали и заявления.