Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на една щатна бройка на длъжността „юрисконсулт” в гр. Пловдив, към главна дирекция „Контрол на пазара“.

2019-09-05

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на една щатна бройка за длъжността „юрисконсулт” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

 

І. Допуснати кандидати за участие в конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „юрисконсулт” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

1. Елеонора Андреева Бояджиева – вх. № Ц-03-6372/27.08.2019 г.

2. Десислава Константинова Велкова – вх. № Ц-03-6376/27.08.2019 г.

3. Симеон Кръстев Дуков – вх. № Ц-03-6390/27.08.2019 г.

4. Ванеса Атанасова Митрова - вх. № Ц-03-6453/28.08.2019 г.

5. Силвия Светославова Власева - вх. № Ц-03-6455/29.08.2019 г.

6. Стефка Георгиева Ангелова – вх. № Ц-03-6456/29.08.2019 г.

7. Пейчо Тонков Николов – вх. № Ц-03-6467/29.08.2019 г.

8. Добромир Димитров Марковски – вх. № Ц-03-6469/29.08.2019 г.

 

II. Недопуснати кандидати – няма.

 

Конкурсът ще се състои на 20.09.2019 г. от 10:30 ч.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 10:15 ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3

 

Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, от Административнопроцесуалния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за защита на потребителите, Закона за потребителския кредит, Закона за туризма, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностна характеристика. Конкурсът включва и интервю.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 20.09.2019 г. /петък/ в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

05.09.2019 г.                                            

Игнат Арсенов

Председател на конкурсната комисия