Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши инспектор” в гр. Кърджали на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД „Контрол на пазара"

2019-09-09

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „старши инспектор” в гр. Кърджали на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към главна дирекция „Контрол на пазара“.

І. Допуснати кандидати:

  1. Мая Симеонова Сотирова-Андреева – вх. № Ц-03-6574/02.09.2019г.

 

II. Недопуснати кандидати:

Няма

 

Конкурсът ще се състои на 26.09.2019г. от 10:30 ч.

 

          Допуснатите кандидати да се явят в 10:30ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3 за провеждане на тест, който ще включва въпроси от: Закона за защита на потребителите, Закона за административните нарушения и наказания, Административно процесуалния кодекс, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността.

          Интервю с издържалите теста кандидати ще се проведе на 26.09.2019г. (Четвъртък) в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

Таня Димитрова

Председател на конкурсната комисия

09.09.2019г.