Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по открит със Заповед № 665/2019г. на председателя на КЗП конкурс за заемане на длъжността „главен инспектор“ в гр.Монтана на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца.

2019-08-30
С П И С Ъ К
 
на допуснатите и недопуснатите кандидати по открит със Заповед № 665/2019г. на председателя на КЗП конкурс за заемане на длъжността „главен инспектор“ в гр.Монтана на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца. към Главна дирекция „Контрол на пазара”.
 
І. Допуснати кандидати:
 
1. Катрин Христова Иванова;
2. Ралица Пепива Иванова;
3. Пламен Кирилов Средков 
 
 
ІІ. Недопуснати кандидати: 
Няма
 
 
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 12.09.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3 за решаване на теста, който ще включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Закона за потребителския кредит, Административно процесуалния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността. Конкурсът включва и интервю. 
 
 
 
                                                                                                    Игнат Арсенов
                                            Председател на конкурсната комисия