Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения общ конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора

2020-09-28
С П И С Ъ К
 
на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения общ конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП
 
 
Конкурсната комисия, назначена със заповед № 433/23.09.2020 г. на Председателя на КЗП, реши:
 
І. Допуска до конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП следните кандидати:
 
1. Тодор Делчев Атанасов - Ц-03-8237/18.09.2020г.
2. Станьо Златев Златев - Ц-03-8354/21.09.2020г.
3. Йордан Иванов Цаков - Ц-03-8300/18.09.2020г.
4. Атанаска Илиева Герова - Ц-03- 8269/18.09.2020г. 
5. Диана Тодорова Димова - Ц-03-8264/18.09.2020г.
6. Илияна Огнянова Ванева - Ц-03-8144/16.09.2020г.
7. Цвета Георгиева Попова - Ц-03-8187/17.09.2020г.
 
ІІ. Недопуснати кандидати: 
 
1. Мадлен Начева Джамбазка - Ц-03-8353/21.09.2020г. – Не се допуска на основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Представените документи не удостоверяват нормативно определеното минимално изискване за професионален опит необходим за заеманата длъжност съгласно длъжностната характеристика на длъжността.
На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 02.10.2020г. за допуснатите кандидати на интернет страницата на КЗП ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.
 
 
 
ИГНАТ АРСЕНОВ
Председател на конкурсната комисия