Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Велико Търново на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен.

2020-07-02

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Велико Търново на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № 296/01.07.2020 г. на председателя на КЗП, реши:

 

І. Допуска до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Велико Търново на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП следните кандидати:

 

1. Жанета Лука Куманова-Стоянова – вх. № Ц-03-5286/17.06.2020 г.

2. Валентин Славчев Гитев – вх. № Ц-03-5462/23.06.2020 г.

3. Ценка Ганчева Цветанова – вх. № Ц-03-5501/23.06.2020 г.

4. Радостина Миткова Митева-Блажева – вх. № Ц-03-5546/24.06.2020 г.

5. Иван Любенов Блажев – вх. № Ц-03-5624/25.06.2020 г.

6. Радослав Радоев Радев – вх. № Ц-03-5627/25.06.2020 г.

 

ІІ. Недопуснати кандидати: няма.

 

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 07.07.2020 г. ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за посочените допуснати кандидати.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

  1. Устройствения правилник на КЗП;
  2. Административнопроцесуалния кодекс;
  3. Закона за административните нарушения и наказания;
  4. Закона за защита на потребителите;
  5. Закона за туризма;
  6. Въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП, и задълженията по длъжностната характеристика.

 

Конкурсът включва и интервю.

 

                                                                   ИГНАТ АРСЕНОВ

                                              Председател на конкурсната комисия