Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Варна на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра

2020-11-23

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Варна на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП.

 

 Конкурсната комисия, назначена със заповед № 515/17.11.2020 г. на Председателя на КЗП, реши:

 

І. Допуска до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Варна на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП, следните кандидати:

 

1. Стефана Кръстева Димитрова - Делева - Ц-03-9749/10.11.2020г.

2. Младен Костов Македонски- Ц-03-9760/10.11.2020г.

 

ІІ. Недопуснати кандидати: НЯМА

 

Допуснатите кандидати да се явят на тест на 07.12.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3.

 

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 10:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, ул. „Врабча” № 1, ет. 3.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл конкурсната комисията определи, че резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5.

Максималният сбор от точките на теста е 100 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т., въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т., а въпроси от 21 до 30 се оценяват с по 5 т. Оценката на кандидата се оформя като сбора от точките се дели на 20, за да се получи максимална оценка 5. Теста се счита издържан, ако са получени минимум 80 т. /оценка 4.00/, а интервюто се счита за издържано при минимална оценка 3.50, при максимална оценка 5.00.

 

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.12.2020 г. в 12:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3 на информационното табло.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 07.12.2020 г. в 12:30 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

  1. Устройствения правилник на КЗП;
  2. Административнопроцесуалния кодекс;
  3. Закона за административните нарушения и наказания;
  4. Закона за защита на потребителите;
  5. Закона за туризма;
  6. Въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика.

 

Конкурсът включва и интервю.

 

         

                                                          ИГНАТ АРСЕНОВ

                                      Председател на конкурсната комисия