Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.

2020-06-15

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане

на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара ” при КЗП

Конкурсната комисия, назначена със заповед № 245/09.06.2020 г. на Председателя на КЗП, реши:

 

І. Допуска до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара ” при КЗП следните кандидати:

1. Надя Василева Сотирова - Ц-03-4861/03.06.2020г.

2. Венета Минчева Цолева - Ц-03-4862/03.06.2020г.

3. Тодор Димов Христов - Ц-03-4908/04.06.2020г.

4. Райна Йорданова Петрова - Ц-03-4917/05.06.2020г.

5. Ангел Димитров Гечев - Ц-03-4991/08.06.2020г.

6. Йордан Иванов Цаков - Ц-03-4993/08.06.2020г.

 

ІІ. Недопуснати кандидати: няма.

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 19.06.2020 г. ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за посочените допуснати кандидати.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 

  1. Устройствения правилник на КЗП;
  2. Административнопроцесуалния кодекс;
  3. Закона за административните нарушения и наказания;
  4. Закона за защита на потребителите;
  5. Закона за туризма;
  6. Въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика.

 

Конкурсът включва и интервю.

 

 

                                                                             ИГНАТ АРСЕНОВ

                                               Председател на конкурсната комисия