Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен експерт” в дирекция „ПДАОЧР“.

2021-01-22

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен експерт” в дирекция „ПДАОЧР“.

Конкурсната комисия, назначена със заповед № 38/21.01.21г. на Председателя на КЗП, реши:

І. Допуска до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен експерт” в дирекция „ПДАОЧР“ следните кандидати:

1.       Дарина Иванова Иванова – Ц-03-495/15.01.2021г.

2.       Димитър Йорданов Йорданов – Ц-03-489/15.01.2021г.

3.       Нина Георгиева Левордашка – Ц-03-4881/15.01.2021г.

4.       Галина Върбанова Кирилова – Ц-03-478/15.01.2021г.

5.       Вяра Илиева Шилкова – Ц-03-476/15.01.2021г.

6.       Валерия Здравкова Чинова – Ц-03-472/15.01.2021г.

7.       Станислава Савова Станева – Ц-03-470/15.041.2021г.

8.       Теодора Цветанова Тодорова – Ц-03-462/15.01.2021г.

9.       Милена Руменова Димитрова – Ц-03-438/14.01.2021г.

10.     Нели Йосифова Станчева – Ц-03-422/14.01.2021г.

11.     Маргарит Димитров Влахлийски – Ц-03-435/14.01.2021г.

12.     Радка Драганова Шентова – Ц-03-344/12.01.2021г.

13.     Бисер Николов Кърчев – Ц-03-343/12.01.2021г.

14.     Ирина Пламенова Костадинова – Ц-03-434/14.01.2021г.

15.     Димитър Тодоров Тодоров – Ц-03-342/12.01.2021г.

16.     Марияна Георгиева Иванова-Колева – Ц-03-378/13.01.2021г.

17.     Мадлена Върбанова Малинова – Ц-03-386/13.01.2021г.

ІІ. Недопуснати кандидати:

 

Радостина Недялкова Тодорова – Ц-03-417/13.01.2021г.

Поради непредоставяне на изискани документи, а именно: копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит

 

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 29.01.2021г. от 10:00 часа ще бъде датата на провеждане на конкурса.

 

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 9:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, ул. „Врабча” № 1, ет. 3

 

Кандидатите да носят документ за самоличност.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл конкурсната комисията определи, че резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5.

 

Максималният сбор от точките на теста е 100 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т., въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т., а въпроси от 21 до 30 се оценяват с по 5 т. Оценката на кандидата се оформя като сбора от точките се дели на 20, за да се получи максимална оценка 5. Теста се счита издържан, ако са получени минимум 80 т. /оценка 4.00/, а интервюто се счита за издържано при минимална оценка 3.50, при максимална оценка 5.00.

 

 

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 29.01.2020 г. в 11:30 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3 на информационното табло.

 

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 29.01.2021 г. в 12:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 

  1. Устройствения правилник на КЗП;
  2. Административнопроцесуалния кодекс;
  3. Закона за административните нарушения и наказания;
  4. Закона за защита на потребителите;
  5. Въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика.

 

Конкурсът включва и интервю.

 

 

                                                                             ИЛИАНА ЦОЛОВА

22.01.2021г.                                         Председател на конкурсната комисия