Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция “ПДАОЧР” при КЗП

2020-06-15

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция “ПДАОЧР” при КЗП:

 

І. Допуснати кандидати за конкурса за заемане на една щатна бройка на длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция “ПДАОЧР” при КЗП:

 

1.       Георги Теодоров Георгиев - Ц-03-4778/01.06.2020г.

2.       Лила Богомилова Деянова - Ц-03-4884/04.06.2020г.

3.       Галин Стоянов Стоянов - Ц-03-4897/04.06.2020г.

4.       Иван Георгиев Цурев - Ц-03-4994/08.06.2020г.

 

ІІ. Недопуснати кандидати:

  1. Ирина Константинова Панайотова - Ц-03-4714/29.05.2020г. - Кандидатът не е представил всички необходими документи, а именно:
  • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;
  • копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно-квалификационна степен, както и копие от удостоверението за придобита юридическа правоспособност;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език,   доказващ извършване на дейност в чужбина  или документ за  придобития ранг като държавен служител - ако кандидатът притежава такива.
  1. Николай Недков Тодоров -  Ц-03-4863/03.06.2020г. – Кандидатът е представил документи, които не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, а именно:
  • минимален професионален опит – 4 години – Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност. Кандидатът няма 4 години професионален опит, през които да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за „главен юрисконсулт”.

 

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, на 19.06.2020 г. за допуснатите кандидати на интернет страницата на КЗП ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

 

1.  Устройствения правилник на КЗП;

2.  Административнопроцесуалния кодекс;

3.  Закона за административните нарушения и наказания;

4.  Закона за защита на потребителите;

5.  Въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика.

 

Конкурсът включва и интервю.

 

 

 

 

                                                              ИЛИАНА ЦОЛОВА

                                       Председател на конкурсната комисия