Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора

2021-03-01

Списък

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане

на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара ” при КЗП

Конкурсната комисия, назначена със заповед № 108/23.02.2021 г. на Председателя на КЗП, реши:

 

І. Допуска до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара ” при КЗП следните кандидати:

 

1. Станьо Златев Златев - Ц-03-174/22.02.2021г.

2. Мариана Христова Лупанова - Бозакова - Ц-03-1518/12.02.2021г.

3. Цвета Димитрова Апостолова - Ц-03- 1626/18.02.2021г.

4. Йоана Михайлова Йончева - Ц-03-1751/22.02.2021г.

5. Димитър Запрянов Тодоров - Ц-03-1787/22.02.2021г.

 

 

ІІ. Недопуснати кандидати:

Мария Христова Кавракирова - Ц-03-1503/11.02.2021г. – Не се допуска на основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Представените документи не удостоверяват нормативно определеното минимално изискване за професионален опит необходим за заеманата длъжност съгласно длъжностната характеристика на длъжността.

     На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 05.03.2021г. за допуснатите кандидати на интернет страницата на КЗП ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

 

 

         

                                                          ИГНАТ АРСЕНОВ

                                     Председател на конкурсната комисия