Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „младши експерт” в дирекция ЗППР.

2020-07-17

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „младши експерт” в дирекция ЗППР.

 

І. Допуснати кандидати:

 

1.       Спасина Ангелова Иванова

2.       Ивета Бориславова Гарчева

3.       Христо Василев Димитров

4.       Смилена Викторова Коренфелд-Костова

5.       Христина Антонова Петрова

6.       Татяна Костадинова Костадинова

7.       Камелия Младенова Везирова

8.       Анжела Данаилова Орльова

9.       Мая Василева Александрова-Бакалова

10.     Магдалена Костадинова Грозданова

11.     Любомир Христов Гергов

12.     Красимир Иванов Иванов

13.     Борислава Георгиева Керемидчийска

14.     Филип Пламенов Филипов

15.     Теменужка Георгиева Спасова

 

II. Недопуснати кандидати

 

Любомира Георгиева Димова - Кандидатът не е представил всички необходими документи, а именно:

-        декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

 

Елица Михайлова Съйкова - Кандидатът не е представил всички необходими документи, а именно:

-        декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

 

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 21.07.2020 г. ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за посочените допуснати кандидати.

                                                                                                    

          Изпита ще включва въпроси от: Закона за защита на потребителите, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за електронната търговия, Административно процесуалния кодекс, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси свързани с правомощията, и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността

          Конкурсът включва и интервю.

 

ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ

Председател на конкурсната комисия