Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

СЪОБЩЕНИЕ - Информация за провеждане на конкурси

2020-12-21

СЪОБЩЕНИЕ

            Със Заповед № РД-01-718/18.12.20г. на министъра на здравеопазването

противоепидемичните мерки на територията на Република България са изменени по отношение на конкурсите за държавните служители, както следва:

 

          В т. 6 от Заповед № РД-01-677/25.11.20г. на министъра на здравеопазването се създава изречение второ: „Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони.“.

 

          В тази връзка конкурсите за заемане на длъжността:

  1. „инспектор” в гр. Русе на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП, ще се проведе на 05.01.2021г. /вторник/ от 11:00 часа.

          Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 10:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, ул. „Врабча” № 1, ет. 3.

          Кандидатите да носят документ за самоличност.

          На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл конкурсната комисията определи, че резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5.

          Максималният сбор е 50 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т.,  а въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т. Оценката на кандидата се оформя, като сборът от точките се дели на 10, за да се получи максимална оценка 5.00. Тестът се счита издържан, ако са получени минимум  40 т. (оценка 4.00), а интервюто се счита за издържано при минимална оценка 3.50, при максимална оценка 5.00.

          Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 05.01.2021 г. в 13:30 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3 на информационното табло.

          Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 05.01.2021 г. в 14:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

  1. Устройствения правилник на КЗП;
  2. Административнопроцесуалния кодекс;
  3. Закона за административните нарушения и наказания;
  4. Закона за защита на потребителите;
  5. Въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика.

 

  1. „главен инспектор” в гр. Варна на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП, ще се проведе на 06.01.2021г. /сряда/.

          Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 10:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, ул. „Врабча” № 1, ет. 3.

          Кандидатите да носят документ за самоличност.

          На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл конкурсната комисията определи, че резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5.

          Максималният сбор от точките на теста е 100 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т., въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т., а въпроси от 21 до 30 се оценяват с по 5 т. Оценката на кандидата се оформя като сбора от точките се дели на 20, за да се получи максимална оценка 5. Теста се счита издържан, ако са получени минимум 80 т. /оценка 4.00/, а интервюто се счита за издържано при минимална оценка 3.50, при максимална оценка 5.00.

 

          Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 06.01.2021 г. в 12:30 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3 на информационното табло.

          Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 06.01.2021 г. в 13:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

1.Устройствения правилник на КЗП;

2.Административнопроцесуалния кодекс;

3.Закона за административните нарушения и наказания;

4.Закона за защита на потребителите;

5.Закона за туризма;

6.Въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика.

 

 

 

                                                                                                                                                 ИГНАТ АРСЕНОВ

21.12.2020г.                                                                                                 Председател на конкурсната комисия