Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Русе

2020-11-16

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Русе на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

 

   Конкурсната комисия, назначена със заповед № 510/10.11.2020 г. на Председателя на КЗП, реши:

 

І. Допуска до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Русе на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП следните кандидати:

 

1. Константин Веселинов Шопов - Ц-03-9492/02.11.2020г.

2. Радостина Николова Костова - Ц-03-9580/05.11.2020г.

3. Магдалена Георгиева Иванова - Ц-03-9598/05.11.2020г.

4. Кремена Костадинова Йорданова - Ц-03- 9667/06.11.2020г.

5. Десислава Пламенова Първанова - Ц-03-9707/09.11.2020г.

6. Лилия Атанасова Бригова - Ц-03-9736/09.11.2020г.

7. Найден Стоянов Стоянов – Ц-03-9737/09.11.2020г.

8. Цветомир Ивайлов Събев - Ц-02-1327/09.11.2020г.

9. Чавдар Стойнов Чавдаров - Ц-02-1214/02.11.2020г.

 

ІІ. Недопуснати кандидати:

 

1. Виолета Йорданова Георгиева - Ц-03-9660/06.11.2020г. - представената   декларация не е подписана от лицето за неговото гражданство,  за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, което е в нарушение на чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

2. Благовеста Павлинова Андреева - Ц-03-9735/09.11.2020г. - Кандидатът е подал заявлението, чрез куриер по пощата и не е спазил изискването в обявлението да го  подаде лично, чрез пълномощник или с електронен подпис, същото е и  в нарушение на чл.17, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

3. Вяра Любенова Петкова – Ц-02-1326/09.11.2020г. - Кандидатът е подал заявлението, чрез куриер по пощата и не е спазил изискването в обявлението да го  подаде лично или чрез пълномощник, същото е и  в нарушение на чл.17, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

          На основание чл.21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 20.11.2020г. за допуснатите кандидати на интернет страницата на КЗП ще бъде публикувана информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

 

 

         

                                                                                                            ИГНАТ АРСЕНОВ

16.11.2020г.                                                                                        Председател на конкурсната комисия