Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявявление за заемане на една щатна бройка на длъжността „младши експерт” в дирекция “Защита на потребителите при продажби от разстояние”

2019-09-04

Mладши експерт

 

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „младши експерт” в дирекция “Защита на потребителите при продажби от разстояние”

 

Длъжността  касае защитата на потребителите при придобиване на стоки и услуги чрез средствата за комуникация от разстояние, при получаване на услуги на информационното общество, както и да следи за спазването на законовите изисквания към договорите за продажба от разстояние.

 

Размера на основната заплата за длъжността  е 760 лв.

 

І. Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1.Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ........”.

2.Изисквания за професионален опит или ранг:

а) минимален професионален опит  - не се изисква

б) минимум V /пети/ младши ранг - ако кандидатът притежава такъв.

 

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:  

  • предпочитана специалност, по която е придобито образованието (в една от изброените професионални области): правни, социални, стопански, природни, хуманитарни или технически науки;
  • познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя;
  • умения за добра работа в екип за постигане на обща цел;
  • умения за писмена комуникация;
  • добри компютърни умения - работа с Windows (Word, Excel) и интернет;

-    писмено  и говоримо владеене на английски език. 

 

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията  на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

 

ІV. 1. Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник  в деловодството на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 4, стая 409 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса от 05.09.2019 г. до 16.09.2019 г. вкл., като  прилагат следните документи :

      -   декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

       - копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно- квалификационна степен;

        - копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна  книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина  или придобития ранг като държавен служител - ако има такива.

 

2. При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланките на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.

 

3. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, както и на електронната й страница - www.kzp.bg.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ