Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявявление за заемане на една щатна бройка на длъжността „главен инспектор” за област Бургас на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, към главна дирекция “Контрол на пазара”

2019-09-04

Главен инспектор

 

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, пл. “Славейков” № 4А обявява общ конкурс за заемане  на една щатна бройка на длъжността „главен инспектор” за област Бургас на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, към главна дирекция “Контрол на пазара”.

 

Длъжността касае осъществяване на контролната дейност в гр. Бургас, по спазване на нормативните актове, контрола по приложението на които е възложен на КЗП, с цел защита правата на потребителите. Организира  движението на преписките, тяхната отчетност и съхранение, както и съставя актове за установяване на административни нарушения.

 

Размерът  на основната заплата за длъжността  е 900 лв.

І.Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

2. Изисквания за професионален опит или ранг:

а) минимален професионален опит – 2 години, който включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на длъжността;

б) минимум ІV /четвърти/ младши ранг - ако кандидатът не притежава изискуемия професионален опит.

ІІ.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- предпочитана специалност, по която е придобито образованието (в   една от изброените професионални области): правни, социални, стопански, природни, хуманитарни или технически науки;

- познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя;

- умения за добра работа в екип за постигане на обща цел;

- умения за писмена комуникация;

- добри компютърни умения - работа с Windows (Word, Excel) и интернет

     

ІІІ.Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията  на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

 

ІV.1.Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник  в деловодството на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 4, стая 409 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса от 05.09.2019 г. до 16.09.2019 г. вкл., като прилагат следните документи :

-декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

-копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно-квалификационна степен;

-копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина или документ за  придобития ранг като държавен служител (ако има такъв).

 

2.При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланки на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.

 

3.Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, както и на електронната й страница - www.kzp.bg.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                             

ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ