Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Русе на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

2020-11-20

ИНФОРМАЦИЯ

 

за допуснатите кандидати по обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за

длъжността „инспектор” в гр. Русе на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № 510/10.11.2020 г. на Председателя на КЗП, реши:

Допуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Русе на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП, а именно:

 

1. Константин Веселинов Шопов - Ц-03-9492/02.11.2020г.

2. Радостина Николова Костова - Ц-03-9580/05.11.2020г.

3. Магдалена Георгиева Иванова - Ц-03-9598/05.11.2020г.

4. Кремена Костадинова Йорданова - Ц-03- 9667/06.11.2020г.

5. Десислава Пламенова Първанова - Ц-03-9707/09.11.2020г.

6. Лилия Атанасова Бригова - Ц-03-9736/09.11.2020г.

7. Найден Стоянов Стоянов – Ц-03-9737/09.11.2020г.

8. Цветомир Ивайлов Събев - Ц-02-1327/09.11.2020г.

9. Чавдар Стойнов Чавдаров – Ц-02-1214/02.11.2020г.

 

да се явят на тест на 02.12.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3.

 

          Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 10:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, ул. „Врабча” № 1, ет. 3.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл конкурсната комисията определи, че резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5.

 

Максималният сбор е 50 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т.,  а въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т. Оценката на кандидата се оформя, като сборът от точките се дели на 10, за да се получи максимална оценка 5.00. Тестът се счита издържан, ако са получени минимум  40 т. (оценка 4.00), а интервюто се счита за издържано при минимална оценка 3.50, при максимална оценка 5.00.

 

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 02.12.2020 г. в 13:30 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3 на информационното табло.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 02.12.2020 г. в 14:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

  1. Устройствения правилник на КЗП;
  2. Административнопроцесуалния кодекс;
  3. Закона за административните нарушения и наказания;
  4. Закона за защита на потребителите;
  5. Въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика.

 

 

 

                                                                             ИГНАТ АРСЕНОВ

 

                            Председател на конкурсната комисия