Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши счетоводител” в гр. Монтана на регионална дирекция за областите Монтана, Видин и Враца, към главна дирекция “Контрол на пазара”.

2020-09-09

старши счетоводител

 

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София, ул. “Врабча” № 1 обявява  конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „старши счетоводител” в гр. Монтана на регионална дирекция  за областите Видин, Монтана и Враца,  към  главна дирекция “Контрол на пазара”.

 

Длъжността касае организиране и осъществяване на цялостното финансово-счетоводно обслужване  и съставяне на финансови отчети на регионалната дирекция.

 

Размера на основната заплата за длъжността е 800 лв.

 

І.   Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

2. Изисквания за професионален опит или ранг:

а) минимален професионален опит – 1 година, който включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика на длъжността - в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

б) минимум V /пети/ младши ранг - ако кандидатът притежава такъв.

 

ІІ. Специфични изисквания, за заемане на длъжността „старши счетоводител” регламентирани в  чл.18, т.1, б.”а” и б.”б” от Закона за счетоводството са:

1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

аа) при магистърска степен – две години;

бб) при бакалавърска степен – три години;

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол.

 

ІІІ.  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:  

- предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: стопански науки;

- познаване и ползване на нормативните актове,  свързани с дейността на служителя / Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Счетоводните стандарти за публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация, Указания на Министерството на финансите и др. свързани с финансовата дейност на дирекцията/;

- умения за добра работа в екип за постигане на обща цел;

- умения за писмена комуникация;

- добри компютърни умения - работа с Windows (Word, Excel), интернет и специализирани счетоводни програми.

 

ІV. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията  на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

 

V. 1. Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник  в деловодството на Комисията за защита на потребителите - гр. София, ул. “Врабча” № 1, ет. 3, стая 301 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, от 10.09.2020 г. до 21.09.2020 г. вкл., като прилагат следните документи:

     - декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

     -  копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно- квалификационна степен;

     -  копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна  книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина  и документ за придобития ранг като държавен служител /ако има такъв/.

 

2. Документите могат да се подадат и по електронен път на адрес info@kzp.bg, като в този случай трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

 

3. При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланките на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. V.1.

 

4. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, ул. “Врабча” № 1, ет. 3, както и на електронната й страница - www.kzp.bg.