Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за заемане на една щатна бройка на длъжността „младши експерт” в дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние”.

2020-06-30

младши експерт

 

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, гр. София,  ул. „Врабча“ № 1, обявява конкурс за заемане  на една щатна бройка на длъжността „младши експерт” в дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние”.

 

Длъжността  касае защитата на потребителите при придобиване на стоки и услуги чрез средствата за комуникация от разстояние, при получаване на услуги на информационното общество, както и да следи за спазването на законовите изисквания към договорите за продажба от разстояние.

 

Размерът  на основната заплата за длъжността  е  800 лв.

І.   Минимални изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по...”.

2.  Изисквания за професионален опит или ранг:

а) минимален професионален опит – не се изисква;

б) минимум V /пети/ младши ранг- ако кандидатът притежава такъв.

 

ІІ.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

- предпочитана специалност, по която е придобито образованието (в една от изброените професионални области): правни, социални, стопански, природни, хуманитарни или технически науки;

- познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя;

- умения за добра работа в екип за постигане на обща цел;

- умения за писмена комуникация;

- практически умения за оптимално използване на компютърна и комуникационна техника при изпълнение на служебните задължения.

     

ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който да се проверят знанията и уменията  на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност. Конкурсът включва и интервю.

 

ІV.1. Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в конкурса  лично или чрез пълномощник  в деловодството на Комисията за защита на потребителите - гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, стая 301 в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, от 30.06.2020 г. до 10.07.2020 г. вкл., като  прилагат следните документи :

-декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

- копие от диплома за завършено висше образование, удостоверяваща  придобитата образователно-квалификационна степен;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език,   доказващ извършване на дейност в чужбина  или документ за  придобития ранг като държавен служител - ако кандидатът притежава такива.

 

2. Документите могат да се подадат и по електронен път на адрес info@kzp.bg, като в този случай трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

 

3. При подаване на документите в деловодството, на кандидатите ще бъдат предоставени бланки на заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и декларацията по т. ІV.1.

 

4.Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на Комисията за защита на потребителите, гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3, както и на електронната й страница - www.kzp.bg.