Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Инфромация за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси” при КЗП.

2020-06-19

ИНФОРМАЦИЯ

 

по чл. 21, ал. 7 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси” при КЗП.

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №255/10.06.2020 г. на Председателя на КЗП, реши:

Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси” при КЗП, а именно:

1.       Георги Теодоров Георгиев - Ц-03-4778/01.06.2020г.;

2.       Лила Богомилова Деянова - Ц-03-4884/04.06.2020г.;

3.       Галин Стоянов Стоянов - Ц-03-4897/04.06.2020г.;

4.       Иван Георгиев Цурев - Ц-03-4994/08.06.2020г.,

да се явят на тест на 30.06.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 5.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. „Врабча” № 1, ет. 5, като носят документ за самоличност.

При решаването на теста максималният сбор точки е 50 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т.,  а въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т. Оценката на кандидата се оформя, като сборът от точките се дели на 10, за да се получи максимална оценка 5.00. Тестът се счита издържан, ако са получени минимум  40 т. /оценка 4.00/. Интервюто се счита за издържано при минимална оценка 3.50. Максимална оценка от интервюто – 5.00. Резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5 /пет/.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 30.06.2020 г. в 12:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 5. Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 30.06.2020 г. в 12:30 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 5.

 

                                                                   ИЛИАНА ЦОЛОВА

                                          Председател на конкурсната комисия