Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „главен инспектор” в гр. Велико Търново на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен

2020-07-07

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „главен инспектор” в гр. Велико Търново на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП.

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 296/01.07.2020 г. на председателя на КЗП, реши:

Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен инспектор” в гр. Велико Търново на регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, а именно:

 

1. Жанета Лука Куманова-Стоянова – вх. № Ц-03-5286/17.06.2020 г.

2. Валентин Славчев Гитев – вх. № Ц-03-5462/23.06.2020 г.

3. Ценка Ганчева Цветанова – вх. № Ц-03-5501/23.06.2020 г.

4. Радостина Миткова Митева-Блажева – вх. № Ц-03-5546/24.06.2020 г.

5. Иван Любенов Блажев – вх. № Ц-03-5624/25.06.2020 г.

6. Радослав Радоев Радев – вх. № Ц-03-5627/25.06.2020 г.

 

да се явят на тест на 15.07.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3.

 

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45 ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. „Врабча” № 1, ет. 3, като носят документ за самоличност.

При решаването на теста максималният сбор точки е 100 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т.,  въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т., а въпроси от 21 до 30 се оценяват с по 5 т. Оценката на кандидата се оформя, като сборът от точките се дели на 20, за да се получи максимална оценка 5.00. Тестът се счита издържан, ако са получени минимум 80 т. /оценка 4.00/. Интервюто се счита за издържано при минимална оценка 3.50. Максимална оценка от интервюто – 5.00. Резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5 /пет/.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 15.07.2020 г. в 12:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3. Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 15.07.2020 г. в 12:30 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3.

 

                                            ИГНАТ АРСЕНОВ

                                  Председател на конкурсната комисия