Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация за допуснатите кандидати по обявения общ конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора

2020-10-02

ИНФОРМАЦИЯ

за допуснатите кандидати по обявения общ конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № 433/23.09.2020 г. на Председателя на КЗП, реши:

Допуснатите кандидати до общ конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП, а именно:

 

1. Тодор Делчев Атанасов - Ц-03-8237/18.09.2020г.

2. Станьо Златев Златев - Ц-03-8354/21.09.2020г.

3. Йордан Иванов Цаков - Ц-03-8300/18.09.2020г.

4. Атанаска Илиева Герова - Ц-03- 8269/18.09.2020г.

5. Диана Тодорова Димова - Ц-03-8264/18.09.2020г.

6. Илияна Огнянова Ванева - Ц-03-8144/16.09.2020г.

7. Цвета Георгиева Попова - Ц-03-8187/17.09.2020г.

 

да се явят на тест на 19.10.2020 г. от 11.00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.4.

 

          Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 10:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, ул. „Врабча” № 1, ет. 4.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл конкурсната комисията определи, че резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5.

Максималният сбор от точките на теста е 100 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т., въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т., а въпроси от 21 до 30 се оценяват с по 5 т. Оценката на кандидата се оформя като сбора от точките се дели на 20, за да се получи максимална оценка 5. Теста се счита издържан, ако са получени минимум 80 т. /оценка 4.00/, а интервюто се счита за издържано при минимална оценка 3.50, при максимална оценка 5.00.

 

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 19.10.2020 г. в 13:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.3 на информационното табло.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 19.10.2020 г. в 14:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1.

 

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса са:

  1. Устройствения правилник на КЗП;
  2. Административнопроцесуалния кодекс;
  3. Закона за административните нарушения и наказания;
  4. Закона за защита на потребителите;
  5. Закона за туризма;
  6. Въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика.

 

Конкурсът включва и интервю.

 

 

                                                                             ИГНАТ АРСЕНОВ

 

 

                                    Председател на конкурсната комисия