Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара ”

2020-06-19

ИНФОРМАЦИЯ

за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара ” при КЗП – 1 щатна бройка.

Конкурсната комисия, назначена със заповед № 245/09.06.2020 г. на председателя на КЗП, реши:

Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „главен инспектор” в гр. Пловдив на регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП трябва да се явят на тест на 29.06.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.5.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. „Врабча” № 1, ет. 5.

Кандидатите да носят документ за самоличност.

При решаването на теста максималният сбор точки е 100 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т., въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т., a въпроси от 21 до 30 се оценяват с по 5 т. Оценката на кандидата се оформя, като сборът от точките се дели на 20, за да се получи максимална оценка 5.00. Тестът се счита издържан, ако са получени минимум  80 т. /оценка 4.00/. Интервюто се счита за издържано при минимална оценка 3.50. Максимална оценка от интервюто – 5.00. Резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5 /пет/.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 29.06.2020 г. в 13:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.5.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 29.06.2020 г. в 14:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет.5.

Заповед за прекратяване на конкурса № 295 / 30.06.2020г.

 

ИГНАТ АРСЕНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА