Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация по чл.21, чл. 34, ал. 3 и чл.36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „старши счетоводител” в гр. Монтана на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца

2020-09-28

ИНФОРМАЦИЯ

по чл.21, чл. 34, ал. 3 и чл.36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „старши счетоводител” в гр. Монтана на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца, към главна дирекция “Контрол на пазара”.

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №432/23.09.2020 г. на Председателя на КЗП, реши:

Допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „старши счетоводител” в гр. Монтана на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца, към главна дирекция “Контрол на пазара”, а именно:

 

1.       Силвия Иванова Стаменова - Ц-03-8005/11.09.2020г.;

2.       Ели Николаева Боянова - Ц-03-8036/14.09.2020г.;

3.       Галина Каменова Георгиева - Ц-03-4897/17.09.2020г.;

 

да се явят на тест на 12.10.2020 г. от 10.30 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 4.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 10:15ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. „Врабча” № 1, ет. 4, като носят документ за самоличност и химикал, пишещ със син цвят.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, Закона за счетоводството, Счетоводните стандарти за публичния сектор, Закона за бюджета на Република България за съответната година и Постановлението на Министерски съвет за приложението му, Единната бюджетна класификация, Сметкоплан на бюджетните предприятия и Указания на министерството на финансите, Закона за публичните финанси, взаимоотношенията с банковите институции и др. свързани с финансовата дейност на бюджетните организации. При решаването на теста максималният сбор точки е 100 т., като въпроси от 1 до 10 се оценяват с по 2 т.,  а въпроси от 11 до 20 се оценяват с по 3 т. , въпроси от 21 до 30 с по 5 точки. Оценката на кандидата се оформя, като сборът от точките се дели на 20, за да се получи максимална оценка 5.00. Тестът се счита издържан, ако са получени минимум 80 т. /оценка 4.00/. Интервюто се счита за издържано при минимална оценка 3.50. Максимална оценка от интервюто – 5.00. Резултатите от теста ще се умножават с коефициент 4 /четири/, а от интервюто – с коефициент 5 /пет/.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 12.10.2020 г. в 12:00 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 4. Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 12.10.2020 г. в 12:30 часа в сградата на Комисия за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 4.

 

                                                                         ИГНАТ АРСЕНОВ

                                                   Председател на конкурсната комисия