Как да поискам формиране помирителна комисия?

Процедурата по алтернативно решаване на спорове започва  след подаване на заявление чрез:

Подаване на заявление през портала на КЗП, секция "Помирителна комисия"

Комисията за защита на потребителите е разработила софтуерен продукт за комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП. Изграден е електронен регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор). Въведена е електронна административна информационна услуга, в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС, чрез която заявлението за участие в помирителна комисия може да се изпрати през портала на КЗП, без изискване за електронен подпис от потребителя. Дадена е възможност за автоматично допълване на липсващи данни при подаване на първоначалното заявление за помирителна комисия, предоставяне на номер на образуваната преписка, както и проследяване на нейното движение.

Потребителите на електронната услуга (онлайн подаване на заявление) трябва да следват определени стъпки, посочени в секция „Жалби и регистри”, подсекция „Помирителна комисия” от страницата на КЗП.

Първата стъпка е да се запознаят с видовете помирителни комисии, посочени в секция „Кои са видовете комисии”. Там са публикувани и правилниците за работа на помирителните комисии. Така може да се ориентират към коя от комисиите да насочат своето заявление.

В подсекция „Регистър на търговците” потребителят може да получи информация за търговците, заявили доброволно участие в помирителното производство.

Втората стъпка е да се посети меню „Как да поискам формиране на помирителна комисия”. Не забравяйте, че общите и секторните помирителни комисии разглеждат спорове, след като потребителите първо са ги отнесли за решаване директно към търговците. Това трябва да бъде декларирано от потребителите в електронната форма на заявлението.

Третата стъпка е да се посети подсекция „Заявление за ”, където трябва потребителят да попълни своите данни в електронната форма. Необходимо е потребителят да има регистрация в портала на КЗП. По този начин може да следи процеса на обработка на заявлението.

Ако всички документи са попълнени и няма липсващи данни за стартиране на производството, потребителят автоматично ще получи входящ номер на своята преписка. Ако липсват данни, потребителят ще бъде уведомен автоматично какво трябва да допълни или приложи.

Когато спорът се разглежда от обща помирителна комисия, помирителното производство се провежда по местоживеене на потребителя в района на действие на съответната обща помирителна комисия.

Помирителните производства в обхвата на дейност на секторните помирителни комисии се провеждат в град София. Когато заявлението е подадено от потребител без постоянен адрес в РБългария или е получено чрез платформата за ОРС (онлайн решаване на спорове), помирителното производство се провежда в град София.

Присъствие на страните не се изисква, тъй като помирителните комисии разглеждат спорове на закрити заседания въз основа на предоставени от страните документи, доказателства, експертизи и становища. Само при необходимост съответната обща или секторна помирителна комисия може да пожелае изслушване на страните за изясняване на значими факти и обстоятелства за правилно решаване на спора.

Спорът се разглежда по същество в срок до 90 дена след изтичане на сроковете за получаване на всички документи, становища и събиране на доказателства. При случаи с фактическа или правна сложност срокът може да бъде удължен с 20 работни дни.

След разглеждане на спора по същество помирителната комисия в двуседмичен срок изготвя и приема помирително предложение, което изпраща на страните до 5 работни дни в писмена форма на траен носител.  

Всяка от страните по спора може да приеме (одобри или отхвърли) предложението чрез писмено изявление до съответната обща или секторна помирителна комисия в срок от 10 работни дни след получаването му. Одобрението има сила на споразумение между страните.  

Помирителното споразумение се счита за сключено от датата, на която е направено последното писмено изявление, с което се приема помирителното предложение.

Не се разглеждат повторно спорове, за които е изготвено помирително предложение, независимо дали страните са го приели или не.

Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, постигнато в помирителното производство, като го предоставят за одобрение пред компетентния граждански съд. 

 

Подаване на заявление чрез платформата за решаване на спорове (ОРС)

Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални. Това става чрез насочване на споровете към националните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС), които са свързани към платформата. Тези органи са подбрани от държавите членки въз основа на критерии за качество, за което Комисията е била уведомена. Платформата е многоезична. Платформата предлага функция за писмен превод в помощ на страните по спора, намиращи се в различни европейски държави. 

Днес приблизително 117 органа за алтернативно решаване на спорове от 17 държави членки са свързани към платформата за онлайн решаване на спорове.

Правното основание за създаването на платформата за онлайн решаване на спорове е Регламентът относно онлайн решаване на потребителски спорове, в който се описват основните функции на платформата и работният процес, свързан със споровете, по които са подадени заявления чрез платформата. Регламентът се основава на Директивата за алтернативно решаване на потребителски спорове, с която се гарантира достъпът на потребителите до алтернативно решаване на спорове при уреждането на договорните им спорове с търговци.

Достъпът до алтернативното решаване на спорове се гарантира без значение какви продукти или услуги са закупени, независимо дали продуктите или услугите са закупени онлайн или офлайн и дали търговецът е установен в държавата членка на потребителя или в друга държава членка.

Държавите членки изготвят национални списъци на органите, които предлагат процедури за алтернативно решаване на спорове (органи за АРС). Всички органи за алтернативно решаване на спорове, включени в тези списъци, трябва да спазват задължителните изисквания за качество, установени в законодателството на ЕС.

Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr

Връзка към публикувания на сайта на Европейската комисия списък на признатите органи за АРС на държавите-членки на Европейския съюз: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show