Главен секретар


Главен секретар: Иван Бъчваров

Функции

 1. Организира подготовката на заседанията на комисията;
 2. Контролира изпълнението на решенията на комисията;
 3. Оказва съдействие на членовете на комисията при изпълнение на техните задължения;
 4. Отговаря за условията на работа на комисията и на нейната администрация и за организационно-техническото обзавеждане на               звената;
 5. Организира деловодството, документооборота и архива на комисията;
 6. Координира изготвянето на проекта на бюджет на комисията и на нейната администрация и цялостната финансово-стопанска                 дейност;
 7. Следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на комисията;
 8. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
 9. Изпълнява и други задачи, възложени му от председателя или от членовете на комисията;
 10. Планира и изпълнява мероприятия, свързани с обучението и повишаване квалификацията на служителите на администрацията на         комисията;
 11. Консултира и наблюдава дейността на Европейския потребителски център.