ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Вътрешни правила

kzp
kzp

УТВЪРДИЛ:

ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ,

ПРОВЕЖДАНИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2016

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
ЦЕЛИ
Чл. 1. (1) Целта на настоящите Вътрешни правила е уреждане на взаимодействието между структурните звена, съобразно структурата на администрацията на Комисия за защита на потребителите (КЗП) при управлението на процеса за ефективно разходване на публичните средства и средствата, предоставяни от европейски фондове и програми, чрез възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект в сферата на приложното поле на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

(2) При изпълнение на задълженията си, касаещи цикъла на обществените поръчки, служителите на КЗП са длъжни да спазват изискванията на:

 1. Закона за обществените поръчки;
 2. Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;
 3. Устройствения правилник на КЗП;
 4. Настоящите вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани в КЗП.
Раздел ІI
ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Чл.2. С настоящите Вътрешни правила се определят организацията и дейността на структурните звена на КЗП, свързани с:

1. прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;

2. планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка, провеждане на процедурите и сключване на договорите;

3. определяне на служителите, отговорни за подготовката на процедурите, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;

4. получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, за разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог, както и на журито;

5. сключване на договорите;

6. проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите от тях;

7. действията при обжалване на процедурите;

8. провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;

9. документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;

10. архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки;

11. поддържане на профила на купувача на КЗП.

Чл.3. (1) Настоящите вътрешни правила се прилагат по отношение на възлагането на обществени поръчки в КЗП, когато обектът на обществената поръчка попада в приложното поле на ЗОП и целят създаване на условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства, както и публичност и прозрачност в дейността по провеждане и възлагане на обществени поръчки.

(2) Вътрешните правила се прилагат и при възлагане на обществени поръчки, които са част от проекти, финансирани по програми или от структурни фондове на Европейския съюз, освен ако за съответния проект действат специални правила, определени от контролиращите и координиращи органи по проекта.

(3) Вътрешните правила се прилагат от всички служители на КЗП, които имат задължения по изпълнение на дейностите, включени в тях.

Чл.4. Вътрешните правила се прилагат при:

 1. извършване на строителство, включително изпълнение или проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение №1 към Закона за обществените поръчки (ЗОП); изпълнение или проектиране и изпълнение на строеж;
 2. доставки на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без право на закупуване, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други;
 3. предоставяне на услуги.

Чл.5. (1) Обществените поръчки, попадащи в стойностните граници на чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП се възлагат в зависимост от обекта и специфичните им характеристики чрез регламентираните в чл.18, ал.1, т.1-11 от ЗОП видове процедури - открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект, публично състезание и пряко договаряне.

(2) При наличие на хипотезите по чл.20, ал.2 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат чрез регламентираните в чл.18, ал.1, т.12 – публично състезание или т.13 – пряко договаряне от ЗОП процедури.

(3) При обществените поръчки, попадащи в стойностните граници на чл.20, ал.3 от ЗОП се прилага редът за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица.

(4) Председателят или упълномощеното от него длъжностно лице може да възложи конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай е длъжен да прилага всички правила, валидни за избрания от него ред.

(5) Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя към датата на решението за нейното откриване, съгласно разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗОП.

Чл.6. (1) Планирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки с обект по чл.3, ал.1 от ЗОП, които се финансират изцяло с бюджетни средства се осъществява от дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ (ФСДУС).

(2) Организирането и провеждането на обществени поръчки с обект по чл.3, ал.1 от ЗОП, които се финансират изцяло с бюджетни средства се осъществява от дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси” (ПДАОЧР).

(3) Координацията при планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в КЗП се осъществява от главния секретар на КЗП.

Чл.7. Предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки се осъществява съгласно настоящите Вътрешни правила и Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол в КЗП.

Чл.8. Дейностите, свързани с мониторинг, контрол и отчет на изпълнението на договорите за обществени поръчки, се осъществят от определените за тази цел служители в съответните договори или със заповед на председателя на КЗП.

Чл.9. Контролът по спазването и изпълнението на настоящите правила се осъществява от главния секретар на КЗП.

Глава втора

ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ВЪЗЛАГАНЕ

Чл. 10. (1) Процесът по прогнозиране и планиране на обществените поръчки се осъществява при взаимодействие между всички структурни звена в КЗП.

(2) Прогнозирането на обществените поръчки включва установяване на броя и вида на обществените поръчки, съобразно очакваните потребности и финансовия ресурс, който възложителят предвижда да осигури.

(3) При прогнозиране на обществените поръчки с периодично или възобновяемо изпълнение, задължително се вземат под внимание вече сключените договори и периодите, в които възложителят е обезпечен с необходимото строителство, доставки и услуги.

Чл.11. (1) В срок до 28 февруари на текущата година всички структурни звена на КЗП заявяват потребностите си от строителство, доставки на стоки или услуги.

(2) Заявяването на потребностите се извършва чрез попълване на заявка по образец, съгласно Приложение №1 към настоящите правила. Към заявката задължително се посочват мотиви за направените предложения.

(3) Заявките се представят в дирекция ФСДУС в рамките на срока по ал.1 на хартиен и електронен носител.

Чл.12. (1) В срок до 15 март на текущата година, дирекция ФСДУС обобощава информацията за потребностите от провеждане на обществени поръчки за период от 12 месеца на база на подадените заявки от структурните звена и след извършен анализ относно:

a) наличието на предложения за възлагане на идентични или сходни (систематично свързани) дейности, които са част от предмета на една обществена поръчка;

б) хода на изпълнението (краен срок, изпълнени обеми и др.) на действащите договори сключени от КЗП за периодично повтарящи се доставки и/или услуги, които предстои да бъдат възложени отново през следващия период;

в) размера на разходите за предходната година за периодично повтарящи се доставки и/или услуги;

г) необходимостта от корекция (спрямо текущата година) в количествата и/или стойността на периодично повтарящи се доставки или услуги, които ще бъдат възлагани;

д) възможностите за финансово обезпечаване на заявените потребности.

(2) Преценката по ал.1 може да бъде предшествана от извършване на пазарно проучване, възложено на служител от дирекция ФСДУС.

(3) Определен служител от дирекция ФСДУС, изготвя Списък на дейностите (наричан по-долу „Списък“), за които е необходимо провеждане на ОП. Списъкът се изготвя по образец, съгласно Приложение №2 към настоящите правила и съдържа дефинирани потребности на КЗП като публично-правна организация за неограничен период от време.

(4) Изготвеният Списък се съгласува с директора на дирекция ФСДУС и се предоставя на главния секретар на КЗП за проверка и съгласуване.

(5) Председателят на КЗП утвърждава Списъка по мотивирано предложение на главния секретар на КЗП или друго определено със заповед длъжностно лице.

(6) Списъкът по ал. 5 може да бъде променян в зависимост от настъпила промяна в нуждите на КЗП по реда на предходните алинеи.

Раздел II

ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл.13. Процесът по планиране на обществените поръчки обхваща изпълнението на следните дейности:

1. заявяване на потребностите от доставки на стоки, услуги и строителство, тяхното обобщаване и анализ;

2. изготвяне на разчет за необходимите средства за финансиране на потребностите по т.1 и изчисляване на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане обществени поръчки;

3. определяне на приложимия ред за възлагане на обществените поръчки, включително вида на избраната процедура, когато е приложимо;

4. изготвяне и утвърждаване на План-график на обществените поръчки за период от 12 месеца.

Чл.14. (1) В срок до 31 март на текущата година дирекция ФСДУС, съгласувано с дирекция ПДАОЧР изготвя проект на План-график на обществените поръчки, които ще се възлагат от КЗП през следващите 12 месеца, считано от 1 април на съответната година, като взема предвид:

 1. определения ред за възлагане на всяка обществена поръчка, включително вида на избраната процедура, когато е приложимо;
 2. времето за подготовка, включително на документацията;
 3. времето за провеждане на възлагането, включително за получаване на заявления за участие или на оферти, работа на комисията и сключване на договора

(2) При планирането трябва да бъдат съобразени всички законоустановени срокове, включително тези в производствата по обжалване, извършване на контрол от Агенцията за обществени поръчки (АОП), когато е приложимо, както и началният момент и срокът за изпълнение на договора.

(3) Проектът на План – график на обществените поръчки се изготвя по образец, съгласно Приложение №3 към настоящите правила и включва всички одобрени по чл.13 доставки, услуги и строителство, независимо от стойността им, включително тези, за които ще се прилага реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява.

(4) За всяка обществена поръчка План - графикът съдържа:

 1. предмет на обществената поръчката;
 2. прогнозна стойност;
 3. вид на процедурата съобразно стойността на обществената поръчка;
 4. месец от годината, през който следва да бъде сключен договор;
 5. източник на финансиране;
 6. заявител;
 7. прогнозен срок за започване на процедурата;
 8. отговорниците за изпълнението на всяка дейност от структурните звена, в чийто обхват от функционални задължения попада обектът на съответната обществена поръчка.

(4) В случай, че за конкретна обществена поръчка са налице основания за възлагането й чрез договаряне без предварително обявление, в проекта на План-графика се отбелязва правното основание по чл.79 от ЗОП.

Чл.15. План-графикът се утвърждава от председателя на КЗП и се публикува на вътрешната страница на комисията.

Чл.16. (1) В случай, че през годината възникне необходимост от възлагане на обществени поръчки, които не са включени в утвърдения План – график на обществените поръчки, заявителят инициира изменението му с докладна записка, съгласувана с главния секретар на КЗП и директора на дирекция ФСДУС /относно наличието на финансов ресурс/.

(2) Изменението на План – графика на обществените поръчки се извършва с ново утвърждаване от председателя на КЗП, като се публикува на вътрешната страница на КЗП.

(3) Включените в План – графика обществени поръчки не задължава КЗП да проведе съответните процедури за възлагане на обществени поръчки.

Глава трета

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Чл.17. (1) КЗП поддържа Профил на купувача на интернет адрес: www.kzp.bg, който представлява обособена част от електронната страница на комисията.

(2) В Профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи:

1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;

2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;

3. разясненията, предоставени от Възложителя във връзка с обществените поръчки;

4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;

5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;

6. допълнителните споразумения за изменение на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;

7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;

8. становищата на Агенцията за обществени поръчки (АОП) във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

(3) Документите по ал.2 за всяка обществена поръчка се обособяват в електронна преписка.

(4) В случаите на изключението по ал.2, т.2 чрез Профила на купувача се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъни чрез електронни средства.

(5) При публикуване на документите по ал.2 се заличава информацията по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.

(6) Редът и сроковете за публикуване на документите в Профила на купувача са определени в ППЗОП.

(7) С публикуването на документите в Профил на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.

Чл.18. (в сила от 1.07.2017г.) (1) Обменът на информация при възлагане на обществени поръчки се извършва с електронни средства за комуникация и при възлагане на обществените поръчки в КЗП се използва единната национална електронна уеб-базирана платформа.

Чл.19. Документите по чл.17, ал.2 от правилата, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала на обществените поръчки се подписват с електронен подпис от председателя на КЗП или друг упълномощен със заповед на председателя на КЗП потребител в Регистъра на обществените поръчки.

Чл.20. (1) За всяка конкретна обществена поръчка определен системен администратор от дирекция ПДАОЧР обособява самостоятелен раздел в Профил на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването.

(2) Самостоятелният раздел за всяка обществена поръчка се поддържа от системния администратор в Профила на купувача до изтичането на една година от:

1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор;

2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение.

Глава четвърта

ПОДГОТОВКА И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I

ПОДГОТОВКА И ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл.21.(1) За предвидените в План-графика процедури за възлагане на обществени поръчки или рамкови споразумения, определен юрист от дирекция ПДАОЧР изготвя предварително обявление, което след подписването му от председателя на КЗП, се предоставя на упълномощения потребител в Регистъра на обществените поръчки.

(2) Упълномощеният потребител за работа в Регистъра изпраща предварителното обявление до изпълнителния директор на АОП за публикуване в Регистъра на обществените поръчки.

(3) Предварителните обявления се публикуват в Профила на купувача на електронната страница на КЗП след изпращане по електронен път до АОП на съобщение по утвърден образец.

(4) Предварителните обявления или съобщения за публикуването им в Профила на купувача се изпращат за публикуване и в Официален вестник на Европейския съюз по реда на ал.1 и 2, при наличие на планиран разход за предстоящата за възлагане поръчка, равен или над стойностните прагове, определени по реда на чл.20 от ЗОП.

Раздел II

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

Чл.22 (1) Документацията за участие се изготвя за всяка обществена поръчка, която съгласно утвърдения План-график, предстои да се възлага с процедура по ЗОП.

(2) Документацията за участие при провеждане на процедури по ЗОП има задължителното съдържание съгласно разпоредбите на ЗОП.

(3) Когато при подготовката на документация за обществена поръчка са участвали външни лица, възложителят задължително следва да ги посочи в информацията по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП при съобразяване с изискванията на Закона за защита на личните данни, като за юридическите лица се отбелязва наименованието и код по БУЛСТАТ, съответно код по ЕИК, а за физическите лица – имена и месторабота, а при необходимост – и друга информация съгласно чл.29,ал.1 от ППЗОП.

Чл. 23 (1) Когато отговорното за подготовката на заданието структурно звено не разполага с административен капацитет за изготвянето му, заявителят може да отправи искане за привличане на външен експерт с образование, квалификация и опит в областта, съобразно предмета на поръчката.

(2) Условията по привличането и заплащането на външния експерт за подготовката на заданието за всяка контретна поръчка се определят с договор, сключен между КЗП и външния експрет.

(3) Председателят на КЗП издава заповед, с която назначава комисия за подготовка на документацията по обществената поръчка и публикуването в Профила на купувача.

Чл. 24. (1) Служителите, определени със заповедта по чл. 23, ал. 3 от правилата подготвят проекта на документация за участие в процедура по ЗОП, която включва регламентираните в ЗОП и правилника за прилагането му документи.

 1. Изготвеният проект на документация се съгласува с финансовия контрольор, по отношение на съответствието на документацията с разпоредбите на действащото законодателство, с директора на дирекция ФСДУС по отношение на прогнозна стойност на поръчката, както и клаузите на проекта на договор, касаещи условията, сроковете и начина на плащане, гаранцията за изпълнение и неустойките при неизпълнение на договора.
 2. След съгласуването, служителите, определени със заповедта по чл. 23, ал.3 от правилата окомплектоват окончателно документацията за участие и я представят на председателя на КЗП за утвърждаване.

Чл. 25. Когато конкретна процедура по ЗОП подлежи на предварителен контрол, след окончателното окомплектоване и съгласуване на документацията за участие, същата се изпраща в Агенция за обществени поръчки - за осъществяване на предварителен контрол.

Раздел III

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Чл. 26. (1) След подписване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, комисията по чл. 23 ал. 3 от правилата предоставя на електронен носител документите, регламентирани с разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагането на ЗОП.

(2) Упълномощен служител за работа в Регистъра на обществените поръчки (РОП), отговаря за изпращане за вписване в РОП на решението и обявлението за обществена поръчка и публикуване под формата на електронни документи в "Официален вестник" на Европейския съюз в предвидените в закона случаи и в Профил на купувача.

Чл. 27. (1) При постъпили в предвидения от ЗОП срок писмени искания за разяснения по документацията за участие, те незабавно се насочват от председателя на КЗП за подготовка на отговор с резолюция до определен служител.

(2) Писмените разяснения се изготвят от служител/определен член на комисията по чл. 23 ал. 3 от правилата, предоставят се за съгласуване на директора на дирекция ПДАОЧР и след утвърждаване от председателя на КЗП, се публикуват на официалната интернет страница на КЗП, раздел „Профил на купувача”.

 1. След публикуването на всяко писмено разяснение по документацията за участие, то става неразделна част от нея, като се прилага в обособения самостоятелен раздел на обществената поръчка в Профила на купувача.

Чл. 28. (1) Офертите или заявленията за участие във всяка процедура по ЗОП се приемат в деловодството на КЗП – ЦУ и се съхраняват в каса до началото на заседанието на комисията за провеждане на процедурата, когато се предават на председателя й.

 1. При получаване на оферта или заявление за участие на ръка или по пощата, служител от деловодството задължително отбелязва във входящ регистър следните данни:
 1. предмет на обществената поръчка;
 2. име/наименование на кандидата/участника;
 3. пореден номер;
 4. дата и час на получаване.
 1. Когато офертата е получена на ръка, на приносителя се издава документ, в който се отбелязват обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и т. 4.
 2. Не се приемат и незабавно се връщат оферти или заявления за участие, които са получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в прозрачен, незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър по ал. 2.

Чл. 29. (1) Когато в първоначално определения срок за подаване на оферти или заявления за участие не са постъпили такива или е постъпила само една оферта или заявление, председателят на комисията за подготовка на документацията по чл.23, ал.3 от правилата предлага:

 1. удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие чрез публикуване на решение за промяна;
 2. прекратяване на процедурата;
 3. назначаване на комисия за провеждане на процедурата - само в хипотезата на една постъпила оферта или заявление за участие.

(2) Предложението се прави с доклад до председателя на КЗП, като в зависимост от неговата преценка (резолюция), се подготвя проект на решение или заповед и се представя за подпис на Възложителя.

Чл. 30. (1) Председателят на КЗП назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог със заповед. Комисията се състои от нечетен брой членове.

 1. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.
 2. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад, който се утвърждава от председателя на КЗП. Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията.
 3. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
 4. Правилата за работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог се определят от разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.
 5. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада председателят на КЗП издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
 6. Когато КЗП не разполага с административен капацитет, в комисията могат да бъдат привлечени външни експерти с образование, квалификация и опит в областта, съобразно предмета на поръчката.

Раздел IV

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА

Чл. 31. (1) Когато в резултат от проведена процедура по ЗОП е издадено решение за класиране и определяне на изпълнител, юрист – член на комисията по чл.30, ал.1 подготвя проект на договор за обществена поръчка, който съответства на приложения към документацията за участие проект на договор и включва и всички предложения от офертата на участника, въз основа на които той е определен за изпълнител. Проектът на договор се изготвя в най-малко 2 (два) екземпляра, за досието на обществената поръчка и за изпълнителя.

(2) След съгласуването на проекта на договора с финансовия контрольор /чрез съставяне на контролен лист за извършен предварителен контрол/, директора на дирекция ПДАОЧР и директора на дирекция ФСДУС, служителят по ал. 1 организира подписването на проекта на договор от определения за изпълнител участник, след като от него са представени всички изискващи се документи за съответната процедура.

 1. Всички екземпляри на съгласувания и подписан от изпълнителя проект на договор за обществена поръчка се представят от служителя по ал. 1 за подпис от главния счетоводител и председателя на КЗП.
 2. При проведена процедура, която е подлежала на предварителен контрол по ЗОП, договорът за обществена поръчка не се подписва преди да е публикувано становището на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, както и ако публикуваното становище не потвърждава законосъобразния избор на процедура.
 3. Служителят по ал. 1 отговаря за предаване/изпращане на един екземпляр от подписания договор на Изпълнителя.

Раздел V

ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 32. (1) В деня на публикуване на обявата по чл.187, ал.1 от ЗОП на Профила на купувача определен юрист от дирекция ПДАОЧР представя на председателя на КЗП кратка информация за поръчката за публикуване на портала чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, предоставен от АОП.

(2) Информацията по ал. 1 се попълва по образец и съдържа данни за възложителя, кратко описание на предмета на поръчката, прогнозна стойност и срок за получаване па оферти. В информацията заявителят посочва връзка към съответния раздел в Профила на купувача, в който са публикувани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка.

(3) В случаите по чл.188, ал.2 от ЗОП, заявителят изпраща информацията по ал. 1, в която посочва удължения срок за получаване на оферти.

(4) В случаите по чл.193 от ЗОП заявителят оттегля информацията по ал. 1 от портала.

(5) На портала се осигурява публичен достъп до информацията по ал. 1 до изтичане на 3 години от датата на публикуване па информацията.

Чл. 33. При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Чл. 34. (1) Председателят на КЗП назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог със заповед. Комисията се състои от нечетен брой членове.

(2) За лицата по ал. 1 се прилагат изискванията по чл.51, ал.8 - 13 от ППЗОП.

(3) Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Резултатите от работата й се отразяват в доклад, който се подписва от всички членове.

(4) Докладът се представя на възложителя за утвърждаване. Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

(5) Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите се публикуват под формата на електронни документи в профила на купувача.

Чл.35. (1) Когато стойността на обществена поръчка не изисква изборът на Изпълнител да се извърши с процедура по ЗОП, по реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, възлагането се извършва директно.

(2) Инициирането на ангажименти за извършване на разход по ал.1 се осъществява с докладна записка от заявител, съгласувана с финансовия контрольор и директора на дирекция ФСДУС.

(3) Когато се извършват разходи за доставки и услуги на стойности, допускащи свободен избор на Изпълнител, отчитането се извършва с първични платежни документи и/или с писмен договор. При необходимост от сключване на писмен договор, същият се изготвя от юрист от дирекция ПДАОЧР и се съгласува по надлежния ред.

(4) Когато се възлага строителство по смисъла на чл. 3 от ЗОП, независимо от стойността му, с Изпълнителя се сключва писмен договор, който се изготвя и съгласува по реда на ал. 3.

(5) Договорите по ал. 3 и 4 се сключват от председателя на КЗП или от друго упълномощено от него длъжностно лице.

Чл.36. Определен служител от дирекция ФСДУС отговаря за организирането, изготвянето и изпращането на информация по електронна поща с електронен подпис до Агенцията по обществени поръчки за изпълнени договори за обществени поръчки, включително страни, предмет, обща стойност, изплатени суми и/или обезщетения, дата на сключване, а когато е приложимо - и дата и правно основание за прекратяване на договора; в случаите на неизпълнение на договор за обществена поръчка - кратко описание на неизпълнението на договора, датата, на която е установено, и/или срок, за който се прилага основанието за отстраняване.

Раздел VI

ПРОСЛЕДЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ

Чл. 37. (1) Отговорност за проследяване на изпълнението на всички договори за доставки, услуги или строителство, независимо от приложения ред за избор на изпълнител, се носи от определените за тази цел служители в съответния договор или със заповед на председателя на КЗП.

(2) Контролът по изпълнението на договори с периодично изпълнение се осъществява в срок до 5 работни дни от сключването на договора, а при другите договори - до 5 работни дни преди изтичане на срока им за изпълнение.

Чл. 38. (1) Служителите, на които е възложен контролът по изпълнение на договорите, задължително получават копие от съответния договор и от приложенията към него и следят за:

1. спазване на общата стойност и срока за изпълнение на договора;

2. съответствието на изпълнението с изискванията по договора относно техническите спецификации, изискванията за качество и количество, както и за други параметри, съобразно предмета на поръчката и клаузите на договора.

(2) При установени несъответствия в изпълнението, служителите по ал.1 незабавно уведомяват с писмен доклад председателя на КЗП.

Чл. 39. (1) Приемането на изпълнението по договорите за доставки, услуги или строителство се извършва от определените служители в съотвения договор или от комисия, назначена със заповед на председателя на КЗП.

(2) Приемането на изпълнението се оформя в протокол, в който се описват всички недостатъци на изпълнението, ако са установени такива, и се определя подходящ срок за отстраняването им. Протоколът се оформя двустранно с подписи на упълномощени представители на Изпълнителя.

Чл. 40. Служтелите на КЗП, на които е възложено упражняването на контрол по изпълнението на съответния договор уведомяват председателя на КЗП за приемане на извършената работа, като предават своевременно съставените и подписани документи за това и становище в случай, че следва да се предприемат действия по удържане на гаранция или налагане на неустойки по договора.

Чл. 41. (1) Плащанията по договорите за обществени поръчки се осъществяват от дирекция ФСДУС и/или регионалните дирекции, съобразно клаузите им, след представяне и проверка на необходимите документи, удостоверяващи настъпването на основание за плащане от лицето, отговорно за изпълнението на договора. Плащанията се извършват след осъществен предварителен контрол от финансов контрольор.

(2) След приключване изпълнението на договор за обществена поръчка и при липса на основание за усвояване на гаранцията за изпълнение, същата се освобождава от дирекция ФСДУС по ред, в зависимост от формата й - парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Чл. 42. (1) След приключване изпълнението на всеки договор за обществена поръчка, сключен след проведена процедура по ЗОП или при предсрочно прекратяване на такъв договор, в 20-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство, определен служител от дирекция ФСДУС представя на председателя на КЗП за подпис попълнена бланка, утвърден от изпълнителния директор на АОП.

(2) Служител, упълномощен потребител в РОП, в 5-дневен срок от предоставянето му на информацията по ал. 1 я изпраща в АОП.

Чл. 43. (1) Определен служител от дирекция ФСДУС води регистър за проведените процедури по ЗОП, който съдържа информацията, както следва:

1. №/дата на решение/обявление за откриване на процедура;

2. предмет на обществена поръчка;

3. вид процедура;

4. брой подадени оферти;

5. брой на допуснати до участие в процедурата участници;

6. изпълнител/седалище/адрес/БИК/БУЛСТАТ/ЕФН;

7. № договор за обществена поръчка/фактура №;

8. стойност на договора/поръчката (без ДДС);

9. срок за изпълнение;

10. №/дата на решение за прекратяване на процедурата.

Раздел VII

СЪСТАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОСИЕТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 44. (1) За всяка обществена поръчка председателят на комисията за извършване на подбор на кандидатите и на участниците, разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог, определен със заповед на председателя на КЗП, съставя и окомплектова досие на съответната обществена поръчка, което включва цялата документация по провеждането и, с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.

(2) След приключването на работата на комисията служителят по ал.1, изготвя опис на документите по проведената обществена поръчка и с протокол го предава на определен служител от дирекция ПДАОЧР за съхранение и предприемане на последващи действия. Протоколът се изготвя в два екземпляра и се подписва от предаващия и приемащия служител.

(3) Служителят по ал.2 проверява изготвения опис на обществената поръчка и съответствието му със съдържащите се в досието документи и съхранява досието на обществените поръчки, след което го предава в архива на КЗП.

(4) Служителят по ал.2 може да откаже приемането на досие на обществена поръчка, която не съдържа всички документи или не е представен пълен опис на документите, съдържащи се в досието.

(5) Досието на обществена поръчка, за която е проведена процедура за възлагане, с изключение на обществените поръчки по чл. 20, ал. 4 ЗОП, съдържа описаните в чл. 121, ал. 2 от ЗОП, но минимум следните документи:

 1. иницииращ доклад за започване на обществената поръчка;
 2. документацията за обществената поръчка;
 3. постъпили запитвания по обществената поръчка и разясненията, по отправените запитвания;
 4. списък на участниците и/ или кандидатите и представените от тях оферти,
 5. заповед за назначаване на комисия;
 6. декларациите от членовете на комисията за липса на конфликт на интереси;
 7. постъпилите оферти и заявленията за участие, ведно с опаковките и всички документи в тях;
 8. кореспонденция с участниците/ кандидатите в обществената поръчка, във връзка с отстраняване на нередовности по представените от тях документи;
 9. протоколи и доклади от работата на комисията;
 10. оценъчни листове (в оригинал) на всеки от членовете на комисията, когато е приложимо;
 11. решение за определяне на изпълнител;
 12. в случаите на осъществен предварителен контрол - и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки
 13. решение за прекратяване на обществената поръчка, когато и приложимо;
 14. писма до кандидатите /участниците в обществената поръчка, с които се уведомяват за резултата от проведената процедура;
 15. договор за възлагане на обществена поръчка;
 16. приемо-предавателни протоколи, актове и др. документи, удостоверяващи изпълнението на задълженията по договора;
 17. документи, свързани с освобождаването на гаранцията за изпълнение;
 18. документите, които подлежат на публикуване съгласно ЗОП и ППЗОП;
 19. копие от Контролен лист - за сведение.
 20. заявки и доказателства за публикуване на информация на Профила на купувача на КЗП;
 21. приемо - предавателен протокол за предаване на досието за съхранение в архив.
 1. В досието по ал. 5 се прилагат и заповедите за заместване на председателя на КЗП или за упълномощаване на длъжностни лица за извършване на действия по възлагане на обществени поръчки.

Чл.45. Председателите на комисиите за извършване на подбор на кандидатите и на участниците, разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог отговарят за правилното съхранение на документите от досието на ОП до предаването им за архивиране.

Чл.46. (1) Досиетата на ОП се съхраняват за срок от 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.

(2) Сроковете по ал.1 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правилата за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по поректи и програми на Европейския съюз.

Чл.47. (1) Достъп до досиетата за обществени поръчки и съдържащите се в тях документи се осигурява от главния секретар на КЗП.

(2) Движението на досието или на отделни документи от него задължително се отразява в контролен лист.

Глава пета

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Чл. 48. (1) На обжалване подлежи всяко решение на председателя на КЗП или оправомощеното от него длъжностно лице по процедура за:

 1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез сключване на рамково споразумение, динамична система за покупки или квалификационни системи;
 2. сключване на рамково споразумение;
 3. създаване на динамична система за покупки или квалификационни системи;
 4. конкурс за проект.

(2) Не подлежат на обжалване решенията за:

1. определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез вътрешен конкурентен избор, когато общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение от съответния възложител, е по-ниска или равна на стойността по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

 1. откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции.

(3) Решенията по ал. 1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

Чл. 49. (1) Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с копие и до председателя на КЗП или оправомощеното от него длъжностно лице, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

 1. Жалбата се регистрира в деловодството на КЗП и в деня на нейното постъпване се предоставя на председателя на КЗП или оправомощеното лице за резолюция до директора на дирекция ПДАОЧР.
 2. В деня на предоставянето на резолираната жалба, директорът на дирекция ПДАОЧР определя юрист, който:
 1. изисква преписката по обществената поръчка от служителя, отговорен за нейното съхранение, в зависимост от етапа на който се намира;
 2. проверява и изготвя становище по основателността и допустимостта на жалбата;
 3. комплектова преписката и я изпраща на КЗК, в законоустановените срокове.
 1. Когато в хода на проверката по ал. 3, т. 2 се установи, че жалбата е основателна, подготвя писмено предложение за отстраняване на нарушението. Предложението се съгласува с директора на дирекция ПДАОЧР и се предоставя на председателя на КЗП или оправомощено от него длъжностно лице - за одобрение.
 2. Когато председателят на КЗП или оправомощено от него длъжностно лице одобри предложението, служителят по чл. 49, ал. 3 от правилата или юристът- член на комисията (в зависимост от етапа, на който се намира процедурата) предприемат незабавни действия за отстраняване на нарушението, в срока по чл. 202 ЗОП.
 3. Когато в хода на проверката по ал. 3, т. 2 се установи, че жалбата е неоснователна или председателят на КЗП, или оправомощено от него длъжностно лице не одобри предложението за отстраняване на нарушението, юристът по ал. 3 изпраща преписката в КЗК.

Чл. 50. (1) Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му от КЗП.

(2) При наличие на основание за обжалване на решението на КЗК, юристът по чл. 49, ал. 3 от правилата, подготвя жалба против решението на КЗК и в срока по чл. 216, ал. 1 от ЗОП я изпраща във ВАС.

Глава шеста

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 51. (1) Председателят на КЗП и/или оправомощено от него лице осигурява обучение на служителите, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки, във връзка с прилагането на ЗОП и ППЗОП.

 1. Разходите за обучението по ал. 1 са за сметка на бюджета на КЗП.
 2. При необходимост, главният експерт по човешките ресури от дирекция ПДАОЧР, ежегодно до 15 февруари, изготвя списък на служителите по ал. 1, които трябва да преминат на обучения по прилагането на ЗОП и ППЗОП, които се провеждат от Институт по публична администрация.
 3. Списъкът по ал. 3 се предоставя на председателя на КЗП за утвърждаване. След утвърждаването му списъкът се предоставя на преките ръководители на предложените за обучение служители за организиране на командировките и изпращането на служителите на обучение.
 4. Когато нуждите на КЗП налагат, служителите по ал. 1 могат да бъдат изпращани и на обучения по прилагането на ЗОП и ППЗОП, организирани от лица, различни от Институт по публична администрация. Разходите за обучението са за сметка на бюджета на КЗП. Служителите се изпращат на обучение по реда на ал. 3 и ал. 4.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на тези правила:

§ 1. „Заявители на обществени поръчки" са директорите на дирекции в КЗП, в т.ч. главният директор на главна дирекция „Контрол на пазара“ и регионалните дирекции.

§ 2. „Възложител" е председателят на КЗП или упълномощено от него длъжностно лице.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от Комисията за защита на потребителите се издават на основание чл. 244, ал.1 от Закона за обществените поръчки.

§ 2. Предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки се осъществява от финансовия контрольор съгласно Вътрешните правила за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в Комисията за защита на потребителите.

§ 3. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед на председателя на Комисията за защита на потребителите.

§ 4. Всички служители на КЗП са длъжни да спазват настоящите вътрешни правила.

§ 5. За неуредените въпроси в настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Съгласували:

……………………………Иван Бъчваров, главен секретар на КЗП

……………………………Илиана Цолова, директор на дирекция ПДАОЧР

……………………………Мария Варадинова, директор на дирекция ФСДУС

Изготвил:…………………………Лила Деянова, старши юрисконсулт в дирекция ПДАОЧР

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки