ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Специализирана администрация

Специализираната администрация на КЗП се състои от следните дирекции:


Главна дирекция "Контрол на пазара"

Директор: Игнат Арсенов

Обща численост на персонала: 137

Функции:

 1. Организира и контролира изпълнението на решенията на комисията и на разпорежданията на председателя от страна на регионалните дирекции;
 2. Предприема мерки за изграждането, периодичното актуализиране и осъществяване на секторни програми за надзор на пазара по групи стоки и услуги или рискове за потребителите;
 3. Анализира и проследява дейностите за надзор на пазара по т. 2 и получените резултати;
 4. Следи, анализира и актуализира научно-техническите познания за безопасност на стоките и услугите;
 5. Извършва преглед и периодична оценка на функционирането на контролната дейност и на нейната ефективност и ако е необходимо, прави предложения за подобряване на съществуващата организация за надзор на пазара за безопасност на стоки и услуги;
 6. Определя приоритетите в дейността на регионалните дирекции;
 7. Координира взаимодействието между регионалните дирекции в областта на контрола;
 8. Контролира дейността на регионалните дирекции по решаването на жалбите на потребителите, както и предприетите действия по постъпилите сигнали за нарушения;
 9. Организира и изготвя обобщителни справки за резултатите от дейността на регионалните дирекции;
 10. Предлага на комисията налагането на принудителни административни мерки: "временно спиране реализацията на опасна стока", "забрана за реализацията на опасна стока", "изтегляне на стоката от пазара", "изземване на стоката от потребителите", "унищожаване на стоката", "забрана на производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на стоката", "затваряне на обекта или на част от него, където се предлага опасната стока или услуга", "временно спиране дейността на производителя, дистрибутора или лицето, предоставящо услуга" съгласно Закона за защита на потребителите, както и "временно затваряне" на туристически обект в предвидените от Закона за туризма случаи;
 11. Организира обнародването в "Държавен вестник" на заповедите по чл. 92 от Закона за защита на потребителите;
 12. Събира и обобщава информацията за опасни стоки и услуги, пуснати на пазара, и я предоставя на останалите контролни органи;
 13. Изготвя информационни материали и информира потребителите и обществеността за вида на опасните стоки и/или услуги, за рисковете, които стоките или услугите представляват за здравето и безопасността на потребителите, и за предприетите от контролните органи мерки и координира провеждането на информационни кампании на национално ниво за безопасността на стоките и услугите;
 14. Служи като контактна точка на Република България по системата за бърз обмен на информация за опасни стоки (РАПЕКС) и информира Европейската комисия за всяка мярка, която има за цел да ограничи, попречи или да постави реализацията на стоката в зависимост от изпълнението на предписания или указания, дадени от контролните органи;
 15. Служи като контактна точка за потребители, производители, дистрибутори, лицата, които предоставят услуги, и за контролните органи за събиране и предаване на информация за стоки или услуги, които не отговарят на изискванията за обща безопасност;
 16. Поддържа регистри на стоките и услугите, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите;
 17. Организира съхраняването на изтеглените или иззетите от комисията опасни стоки;
 18. Организира и възлага изпитвания за установяване съответствието и безопасността на стоките и услугите;
 19. Информира комисията и предлага на председателя на комисията да уведоми министъра на туризма и кметовете на общините в предвидените от Закона за туризма случаи за извършени нарушения;
 20. Осъществява координацията с други контролни органи при осъществяване на контролната дейност;
 21. Осъществява контрол при прилагането и изпълнението на индивидуалните административни актове на председателя, с които се налагат принудителните административни мерки по Закона за защита на потребителите и Закона за туризма;
 22. Поддържа национален телефон на потребителя и обработва получените чрез него сигнали;
 23. Изготвя методически указания за извършването на проверки за спазване изискванията на нормативните актове, контролът на които е възложен на комисията;
 24. Оказва методическа помощ по проблеми на потребителската защита на звената за защита на потребителите към общинските администрации;
 25. Осъществява връзките на комисията с потребителските, браншовите и туристическите сдружения;
 26. При наличие на съмнения за нелоялна търговска практика организира събирането на доказателства, анализира ги и предлага на комисията да предприеме мерките, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 27. Анализира договорите с общи условия, предлагани на потребителите, и договори, използвани в определени отрасли или сектори на дейност, преценява наличието на неравноправни клаузи в тях и предлага на комисията мерки за отстраняването им;
 28. Предлага на комисията насоки или препоръки във връзка с конкретни клаузи в договори с общи условия или в договори, използвани в определени отрасли или сектори на дейност; участва в преговори с представители на сдружения на търговците относно изготвянето на примерни договори, приложими за определени отрасли или сектори на дейност;
 29. Организира дейността и участва в помирителните комисии към министъра на икономиката за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Регионални дирекции

Функции:

 1. Извършват проверки по спазване изискванията на нормативните актове, контролът на които е възложен на комисията;
 2. Набират информация за опасни стоки и услуги на пазара;
 3. Информират главния директор при съмнения за наличие на опасни стоки и услуги на пазара и при разкриване на доказано опасни стоки и услуги;
 4. Набират информация и я предоставят на комисията при съмнение за нелоялни търговски практики;
 5. Набират информация за предлагани на потребителите договори с общи условия;
 6. Привеждат в изпълнение издадените от председателя на комисията заповеди за налагане на принудителни административни мерки;
 7. Дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на нормативните актове и изготвят заключения по възраженията във връзка с констатирани нарушения;
 8. Уведомяват главния директор при констатиране на нарушения, за които се предвижда налагане на принудителни административни мерки;
 9. Осигуряват условия за работа на помирителните комисии на територията на съответната регионална дирекция и участват в тях със свой представител;
 10. Осъществяват информационни прояви за защита на потребителите на територията на съответните области;
 11. Предлагат изготвянето на образователни материали за защита на потребителите;
 12. Съдействат пред компетентните контролни органи за разрешаване на потребителски жалби и рекламации на територията на съответната област, в т.ч. по отношение на жалби на потребители на топлинна, електрическа енергия и природен газ;
 13. Анализират състоянието на потребителския пазар на територията на съответните области;
 14. Осъществяват дейности по координиране на действия и мерки за защита на потребителите с териториалните подразделения на други административни структури, с потребителските организации и браншовите съюзи на територията на съответните области;
 15. Информират обществеността на региона за дейността на комисията;
 16. Отговарят за правилното управление и стопанисване на предоставеното им движимо и недвижимо имущество;
 17. Отговарят за ефективното и законосъобразното разходване на предоставените им бюджетни средства при спазване на финансовата дисциплина.


Дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние”

Директор: Христо Трендафилов

Обща численост на персонала: 11

Функции:

 1. Извършва разследвания и проверки в интернет по спазване изискванията на Закона за защита на потребителите при продажбите от разстояние на стоки и услуги по електронен път;
 2. Анализира и следи българското интернет пространство с цел своевременно откриване и установяване на нелоялни търговски практики;
 3. Извършва проверки по спазване изискванията на глава четвърта, раздел I "Договори извън търговския обект и договори от разстояние" от Закона за защита на потребителите по отношение на договорите от разстояние;
 4. Извършва проверки по спазване изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние след оправомощаване със заповед на председателя;
 5. При наличие на съмнения за нелоялни търговски практики предлага на комисията да предприеме мерките, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 6. Извършва контрол по предоставяне на услуги на информационното общество по реда, определен в Закона за електронната търговия;
 7. Взаимодейства с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съответно с Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" и с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия по въпросите на услугите на информационното общество;
 8. Изпълнява функциите на единна служба за връзка и на компетентен орган по смисъла на Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите, от компетенциите на комисията;
 9. Участва в изготвянето на информационни и образователни материали, отнасящи се до защитата на икономическите интереси на потребителите;

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки