ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Правомощия на председателя на КЗП

Правомощия на Председателя на КЗП

Председателят на КЗП:

 • организира и ръководи дейността на комисията и я представлява в страната и в чужбина;
 • ръководи заседанията на комисията;
 • организира провеждането на информационната политика на комисията, като осигурява публичност и прозрачност на дейността й;
 • утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на служителите в администрацията;
 • утвърждава правила за вътрешния ред, за работната заплата и наградите в администрацията на комисията, както и други вътрешни правила, предвидени с нормативен акт;
 • упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение;
 • разрешава и прекратява отпуските и командирова служителите и членовете на комисията;
 • сключва договори, необходими за дейността на комисията и на нейната администрация;
 • в изпълнение на правомощията си издава индивидуални административни актове, наказателни постановления и оправомощава длъжностни лица за издаване на наказателни постановления в предвидените в нормативен акт случаи;
 • уведомява министъра на туризма и кметовете на общините в предвидените от Закона за туризма случаи на извършени нарушения;
 • осъществява и други функции, предвидени в нормативен акт.

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки