ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

OECD
OECD

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност. Тя e наследник на Организацията за европейско икономическо сътрудничество, създадена да управлява американската и канадска финансова помощ (т.нар. план Маршал) за възстановяване на Европа след Втората световна война.

Днес ОИСР е утвърдена международна организация с водеща роля в изработването и прилагането на най-високи стандарти във всички ключови области като управление, данъчната политика, транспортна инфраструктура, селско стопанство, образование, дигитална икономика и иновации, климат и др.

В ОИСР членуват 38 държави, сред които най-развитите икономики от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия.

С цел подготовка на България за започване на преговори за членство в ОИСР с Решение № 789 на Министерски съвет от 20.12.2017 г., изм. и доп. с РМС 444/11.06.2021 г., бе създаден специален постоянно действащ Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на България към ОИСР. МКМ се председателства от министъра на външните работи и в него участват представители на министерствата и ведомства, ангажирани със сътрудничеството с ОИСР.

Мерките по подготовката на страната ни са включени в тригодишни Пътни карти, съдържащи конкретни действия по присъединяването към ОИСР. Изтеглете актуалната Пътна карта за периода 2021-2023 г. Тя инкорпорира разработения в сътрудничество със Секретариата на ОИСР през 2019 г. План за действие – структуриран работен документ, който очертава основните мерки в 21 области, необходими с оглед постигане на стандартите на ОИСР и изпълнение на критериите за членство в Организацията в съответствие с изискванията в Рамката за оценка на потенциалните членове на ОИСР.

През последните години, в изпълнение на Плана за действие и на тригодишната национална Пътна карта, България се присъедини към редица правни инструменти на ОИСР и активизира участието си във все по-голям брой комитети и работни групи на ОИСР, като усилията на страната ни са насочени към поддържането на активна позиция и внасянето на добавена стойност в тяхната работа.

Към момента България участва със статут на „член“/„асоцииран член“ в дейността на 13 работни органа, в 6 други органа има статут на „участник“, а в други 19 е „гост“/„наблюдател“ Вижте повече за участието на България в различните работни формати на ОИСР.

Основният нормативен акт в Република България, който урежда въпроса с измамни и подвеждащи трансгранични търговски практики e Законът за защита на потребителите.

Приетата в Регламент (ЕС) 2017/2394 нова правна рамка за осъществяване на административното сътрудничество между органите на държавите - членки на ЕС, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите е транспонирана в националното законодателство на България със създаването на нова глава в Закона за защита на потребителите.

Тази правна рамка има за цел по-ефективното и координирано прилагане на законодателството от страна на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, в случаи на трансгранична търговия и нарушения на законодателството, включено в обхвата на регламента, в повече от една държава - членка на ЕС, от един и същи търговец.

Основният нормативен акт в Република България, който урежда въпроса с непоисканите търговски съобщения (спам) е Законът за електронна търговия.

Правната защита от спам може да се раздели на защита, осъществявана по отношение на юридически лица и такава, осъществявана по отношение на физически лица.

КЗП има отношение към следния Комитети на ОИСР

Комитет по потребителска политика

Committee on Consumer Policy - https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=1677&Lang=en

Комитет по финансови пазари

Committee on Financial Markets - https://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/oecd-committee-on-financial-markets.htm

Информация за Политиката за потребителите на ОИСР- https://www.oecd.org/sti/consumer/

Повече информация за процеса по присъединяване на Република България към ОИСР и ползите от членството можете да откриете на официалната интернет страница на Министерството на външните работи на следния линк: https://www.mfa.bg/bg/bg-oecd

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки