ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Обща администрация

Общата администрация на КЗП се състои от следните дирекции:


Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

Директор: Мария Варадинова

Обща численост на персонала: 10

Функции:

 1. Организира, осъществява и отчита финансовата и счетоводната дейност на комисията в съответствие с изискванията на нормативните актове;
 2. Подпомага председателя при изграждането на система за финансово управление и контрол;
 3. Осигурява данните и изготвя отчети за касовото изпълнение на бюджета и оборотни ведомости за централната администрация на комисията;
 4. Изготвя обобщени касови отчети за изпълнението на бюджета, оборотни ведомости, годишен финансов отчет на комисията;
 5. Организира разработването и съставя проектобюджет на комисията като второстепенен разпоредител с бюджет;
 6. Изготвя мотивирани предложения до първостепенния разпоредител с бюджет за необходимите промени по бюджета на комисията;
 7. Анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на "Единната сметка" лимита на разходите между третостепенните разпоредители с бюджет в системата на комисията;
 8. Осигурява финансово съобразно утвърдения бюджет издръжката на комисията, в т. ч. на регионалните дирекции;
 9. Методически ръководи и контролира финансово-счетоводната дейност и материалната отчетност на регионалните дирекции и дава задължителни указания;
 10. Организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на недвижими имоти и движими вещи, предоставени на комисията;
 11. Организира и провежда инвентаризации;
 12. Организира, осъществява и отговаря за материално-техническото снабдяване на централната администрация на комисията;
 13. Организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим в сградата на централната администрация на комисията, сигнално-охранителната и друга техника, отнасяща се до охранителния и пропускателния режим;
 14. Организира и провежда дейности по отбранително-мобилизационната подготовка на ведомството, както и други свързани с нея задачи, възложени от компетентните държавни органи;
 15. Организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в сградата на комисията и в прилежащите й терени;
 16. Организира предприемането на дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи;
 17. Организира разработването и съставянето на поименните списъци за инвестиционната програма за капиталовите разходи на администрацията на комисията;

18. Създава необходимата организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

Директор: Илиана Цолова

Обща численост на персонала: 18

Функции:

1. Разработва и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на защитата на потребителите;

2. Осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на комисията, на председателя и на оправомощени от него длъжностни лица;

3. Участва в комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и дава становища по законосъобразността на процедурите;

4. Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на комисията;

5. Оказва правна помощ на комисията за законосъобразното изпълнение на нейните функции;

6. Дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на комисията;

7. Организира достъпа на гражданите до обществена информация в съответствие със законовите им права;

8. Изготвя и актуализира длъжностното разписание и работните заплати на служителите в комисията съгласно действащото законодателство;

9. Организира дейността по набиране на кадри и провеждане на конкурси по реда на Кодекса на труда и Закона за държавния служител;

10. Организира и отговаря за съхраняването и воденето на документите, свързани с назначаването и освобождаването на служителите;

11. Изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите;

12. Участва в организирането на система за оценка на изпълнението на служебните задължения на служителите;

13. Осигурява подходящи условия за работа на Помирителната комисия за платежни спорове;

14. Осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица за услугите, вписани в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ);

15. Обобщава информацията за изпълнението на решенията на комисията и я предоставя на главния секретар;

16 Обработва документите и осъществява деловодната дейност на комисията и на нейната администрация, включително съхранява и обработва централния деловоден архив на комисията;

17 Организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаването им в Централния държавен архив;

18 Организира приемането, издаването и съхраняването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис;

19 Осигурява техническото обслужване на председателя и на членовете на комисията;

20 Осигурява провеждането на информационната политика на комисията;

21 Планира и координира изграждането на публичното представяне на комисията и координира медийните изяви на председателя, на членовете и на служителите на комисията;

22 Отговаря за публикуването на изготвените материали на интернет страницата на комисията;

23 Извършва подбор и предлага събития, инициирани от Европейския съюз, в които да участват представители на комисията с цел изграждане на европейско партньорство, и проучва опита на други държави в областта на потребителската защита;

24 Изгражда и поддържа специализираните информационни системи и бази данни на комисията и на нейните регионални дирекции;

25 Отговаря за информационната сигурност и оперативната съвместимост на комисията и на нейните регионални дирекции;

26 Осъществява методическа помощ на специализираните дирекции на комисията при разглеждане на жалби на потребители в областта на информационните технологии;

27 Осъществява методическо ръководство на регионалните дирекции на комисията в областта на информационното обслужване;

28 Подпомага звената на комисията при ползването на единната деловодна и информационна система;

29 Води регистър на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки