ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
0700 111 22
*2211
* цени според тарифния Ви план

Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Комисия за защита на потребителите се ангажира да осигури достъп до уебсайта си и мобилното приложение, в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайт на адрес: https://kzp.bg/, и мобилно приложение kzp-advisor.com

Версия 7.0, актуализирано на 27.04.2020 г.

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: ЕИ 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради

несъответствието(ята) и/или изключенията, посочени по-долу

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието: възможности за избор:
Изискване 9.1.2.1 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Пригодност за възприемане (perceivable) Само звук и само картина (предварително записани)
Препис на съответното съдържание е предоставен само за неактивни аудио файлове (аудио картички, MP3 файлове и т.н.)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали
Изискване 9.1.2.2 (А) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Пригодност за възприемане (perceivable) Надписи (предварително записани)
Препис или аудио описание на съответното съдържание е предоставено само за видео, което не е активно, освен ако видеоклипът е декоративен
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали

Дата на първоначално изготвяне на декларацията

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: 10.02.2022 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията - самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5, info@kzp.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: неприложимо

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: неприложимо

Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в КЗП, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

  • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на КЗП, се подават на адрес info@kzp.bg.
  • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи - на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до министъра на електронното управление чрез деловодството на МЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

В случай, че Комисията за защита на потребителите:

  1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или
  2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронно управление.

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в МЕУ

Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Комисия за защита на потребителите се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

Препратка към доклад за оценка: неприложимо

Друго съдържание, което се счита за необходимо: неприложимо

Уведомление за защита на данните

Този уебсайт използва външни компоненти като YouTube и Google reCaptcha, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение.
Политика за прозрачност

Винаги се зареждат необходимите бисквитки