01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Архив - Новини
21.11.2014 г.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На 25 ноември в Комисията за защита на потребителите ще се проведе представяне и обсъждане на изготвени анализи и препоръки за хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост.


21.11.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на определение на Старозагорския окръжен съд –, ТО, I- ви състав по т.д.№ 249/2014 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 23, ал.5 и чл.32, ал.2 от “ Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора , които КЗП счита за неравноправни.


11.11.2014 г.
Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по изпълнението на проект „Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове” по ОПАК

Комисията за защита на потребителите (КЗП) на заключителна пресконференция ще представи постигнатите резултати по изпълнението на проект „Провеждане на специализирано обучение за алтернативно решаване на потребителски спорове” по Оперативна програма „Административен капацитет”.


10.11.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисия за защита на потребителите 

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО І - 5-ти състав по гр.д.№ 11792/2012 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу "Комфорт Травел 2010" ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата, съдържаща се в текста на т.1 в раздел VІ. "Отговорност" от "Общите условия на договора за организирано групово или индивидуално пътуване с обща цена" на "Комфорт Травел 2010" ЕООД, която КЗП счита за неравноправна.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в срок до 17.12.2014 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.


06.11.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Комисия за защита на потребителите.

Във връзка с изпълнение на определение на Окръжен съд - Търговище по гражданско дело №205/2014г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката и енергетиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище, за обявяването на нищожността, преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на чл. 23, ал. 5 и чл. 32, ал. 2 от Общите условия за предоставяне В и К услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализации” ООД град Търговище, които КЗП счита за неравноправни.


28.10.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски окръжен съд, ТО, 1-ви състав, по т. дело № 135/2014г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката и енергетиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила следния колективен иск срещу "В и К - Бебреш" ЕООД: на основание чл. 148, т. 4 от ЗЗП, да се установи, че чл. 23, ал. 5 и чл. 32, ал. 2 от Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор "В и К - Бебреш" ЕООД – гр. Ботевград са неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143, т. 18 от ЗЗП и да се провъзгласят клаузите за нищожни; на основание чл. 186, ал. 3 от ЗЗП да се осъди "В и К - Бебреш" ЕООД да отстрани неравноправните клаузи от Общите условия; да се постанови забрана, касаеща бъдещото ползване на неравноправните клаузи и да се задължи "В и К – Бебреш" ЕООД да огласи по подходящ начин и за своя сметка съдебното решение или част от него.

24.10.2014 г.
Постигнат е първи резултат по инициативата на КЗП за намаляване размера на неустойките на потребителите по телеком договорите

Виваком ще бъде първият от мобилните оператори в България, който ще намали размера на неустойката при предсрочно прекратяване на договора по желание на потребителя. Промяната е резултат от успешно проведените преговори между телекома и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Съвместната работа за въвеждане на благоприятни за потребителите изменения стартира през месец август 2014 г., след като комисията обърна внимание на всички мобилни оператори за наличие на неравноправна клауза в потребителските договори, предвиждаща необосновано висока неустойка при предсрочно прекратяване. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (Виваком) направи предложение за съществена промяна в политиката си за условията на прекратяване на договорите за електронни съобщителни услуги. В резултат на това, размерът на неустойката при предсрочно прекратяване на договора няма да надвишава три месечни такси по техния стандартен размер, независимо от неговата продължителност (12 или 24 месеца). В тези случаи, ако на абонатите е предоставена отстъпка от цената на абонаментните планове или от пазарната цена на закупени от тях устройства, те ще следва да възстановят и част от стойността на предоставените по договора отстъпки, съответстваща на оставащия срок на договора.


20.10.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисия за защита на потребителите

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ГО, 1-7 състав, по гр. д. №4247/2014г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката и енергетиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Б ТУР" ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 5.1 и т. 6.3 от Общите условия на договорите за туристическо пътуване с обща цена, предоставяни от „Б Тур" ЕООД, които КЗП счита за неравноправни.

03.10.2014 г.
ВАС потвърди решение на Комисията за защита на потребителите за нелоялна практика на „Мобилтел” ЕАД

„Мобилтел” ЕАД е прилагал нелоялна търговска практика, като е предоставял невярна информация на потребителите, че предлаганите на лизинг мобилни апарати, кодирани да работят единствено със СИМ карти на телекома, ще бъдат безплатно отключени за свободно ползване и с карти на други оператори след приключване на срочния договор. Това е окончателното решение на ВАС, което потвърждава административния акт на Комисията за защита на потребителите (КЗП), издаден за нелоялната търговска практика.


19.09.2014 г.
КЗП информира за предприета доброволна кампания от ИКЕА по изтегляне от търговската мрежа на детските люлки GUNGGUNG

ИКЕА моли всички свои клиенти, които са закупили детската люлка GUNGGUNG, незабавно да преустановят употребата й и да я върнат във фирмения магазин. Стойността на артикула ще бъде напълно възстановена.


19.09.2014 г.
Над 30 жалби в КЗП срещу „СОЛЕОС ВИА” ЕООД

Нямате право на отказ до 14 дни без основание от договорите за краткосрочно настаняване, сключени извън търговски обект

28.08.2014г.

В Комисията за защита на потребителите (КЗП) постъпиха над 30 жалби срещу „СОЛЕОС ВИА” ЕООД. Дружеството предлага настаняване във ваканционен клуб Regency Resort, Tenerife на промоционални цени при определени условия и въз основата на сключени извън търговски обект договори. В жалбите потребителите търсят съдействие от комисията за прекратяване на сключените договори и възстановяване на заплатените от тях суми.


15.09.2014 г.
КЗП завежда колективни искове срещу трите мобилни оператори за прекомерно високи неустойки при прекратяване на договори

Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи наличието на една и съща неравноправна клауза в общите условия на срочните договори и на трите телекома за предоставяне на мобилни услуги.


12.09.2014 г.
Комисията за защита на потребителите глоби с 50 000 лв. търговци на цигари

Бургаският районен съд потвърди наказателните постановления на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за налагане на имуществени санкции по 50 000лв. на двама търговци, които са нарушили Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).


11.09.2014 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнение на определение на Варненски окръжен съд по търговско дело №962/2014г., Комисия за защита на потребителите към Министъра на икономиката и енергетиката, на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, във  връзка с чл. 382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу "Енерго-Про Мрежи"АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на чл. 38, ал. 4 и чл. 38, ал. 9 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, които КЗП счита за неравноправни. Комисията уведомява, че съгласно определението на Варненски окръжен съд в едномесечен срок от разгласяването всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.


 
22 
47 48
49 50   tbi info 55